Cadru de proiectare curriculară

pentru temaCălători şi călătorii prin corpul uman

 

Prezentare generală a unităţii de învăţare

 

 

Conţinuturile unităţii de învăţare

 

Tema „Călători şi călătorii prin corpul uman” face parte din curriculumul transdisciplinar opţional învăţare pentru societatea cunoaşterii, destinat elevilor de clasa a XI-a.

 

Conţinuturile (subtemele) care pot fi abordate în cadrul unităţii sunt:

1.    Comparaţia între corpul uman şi un oraş. Se realizează o paralelă între diferitele sisteme şi funcţii normale şi patologice ale corpului uman (de exemplu: circulaţia sanguină – circulaţia rutieră,  centrii nervoşi – ministerele, media,  sistemul excretor – staţiile de filtrare ale apelor) şi se caută rezolvări pentru diferite probleme sociale (de exemplu, aspecte corelate cu criza economică prin extrapolarea la modul în care organismul uman se poate autovindeca şi regenera, în anumite limite)

2.    Călătoria prin sistemul respirator şi circulator. Se poate aborda circulaţia gazelor respiratorii şi/sau a celor toxice prin sistemul respirator, prin sistemul circulator şi efectele lor la nivel celular; efectele administrării unor anestezice pe cale respiratorie şi modalităţile de acţiune ale acestora. Tema poate fi abordată prin studii de caz şi jocuri de rol; un personaj se află în situaţie critică şi trebuie salvat, iar o echipă de intervenţie urmează să îl salveze, pornind pe urmele substanţei inhalate.

3.    Călătoria prin sistemul digestiv. Abordarea necesită cunoştinţe de biologie, chimie şi fizică. Este urmărit drumul alimentelor prin sistemul digestiv de la ingerare şi până la asimilarea nutrienţilor şi evacuarea deşeurilor. Se analizează digestia şi absorbţia diferitelor alimente şi efectele acestora asupra organismului, separate şi combinate. Tema vizează şi formarea unor convingeri legate de o alimentaţie sănătoasă. Se pune accent pe necesităţile metabolice ale organismului.

4.    Călătoria informaţiei prin analizatori până la formarea senzaţiilor. Se descrie acţiunea stimulilor de diferite tipuri asupra receptorilor, formarea potenţialului de receptor, al celui de acţiune, drumul influxului nervos prin fibrele nervoase, sinapsele, ariile corticale implicate în recepţia, decodificarea şi interpretarea informaţiilor. Tema necesită cunoştinţe de biologie (sistem nervos, analizatori) şi de psihologie (mecanisme de prelucrare primară a informaţiilor).

5.    Călătoria individuală: dezvoltarea  ontogenetică a organismului uman, de la concepţie la naştere. Această parte a călătoriei vizează călătoria în interiorul corpului matern şi abordează probleme de biologie şi etică. Tema poate fi extinsă apoi la descrierea etapelor dezvoltării, etapelor vieţii din punct de vedere biologic, psihologic şi social.

6.    Călătorii transcutanate. Se pune accent pe rolul pielii (în special pe cel protector) şi pe efectele întreruperii barierei cutanate (zgârieturi, străpungeri accidentale sau intenţionate). Se poate descrie o intervenţie chirurgicală folosind instrumente chirurgicale pe diferite ţesuturi şi organe.

7.    Corpul uman – raporturi, simetrii, proporţii şi armonie. Se analizează raporturile numerice dintre segmentele corporale şi semnificaţiile acestora din punct de vedere practic (antropometric) şi estetic. Se pot introduce elemente de anatomie artistică.

 

 

 

 

Aria tematică

 

Chimie

Fizică

Istorie

Matematică

 

Clasa

Clasa  a  XI-a

 

 

Timp aproximativ necesar

 

Număr de ore recomandat pentru parcurgerea temei: 4-6 ore (în funcţie profilul clasei, de interesele elevilor).

 

 

Proiectarea instruirii

 

în mod particular, în cadrul tuturor temelor din curriculumul transdisciplinar propus, datorită gradului mare de libertate în alegerea conţinuturilor şi modalităţilor de abordare, demersul de proiectare a instruirii presupune o serie de opţiuni raportate la contextul în care se predă. Elementele din acest cadru de proiectare curriculară constituie repere care vor fi operaţionalizate „hic et nunc”.

 

Opţiunile cadrului didactic în abordarea acestei teme vizează:

A. Alegerea conţinuturilor pe care le parcurge cu elevii – în funcţie de resursele disponibile, de familiaritatea cadrului didactic/ cadrelor didactice cu subtemele propuse, de modalitatea în care se doreşte valorificarea acestor subteme în cadrul disciplinelor din trunchiul comun (fizică, chimie, istorie, biologie, matematică), de interesele şi capacităţile elevilor, de direcţia în care cadrul didactic doreşte să orienteze parcursul de formare al elevilor.

B. Determinarea resurselor necesare – cu recomandarea orientării către: învățarea în echipă, resurse digitale interactive, investigare şi observare în medii ca permit aplicarea practică.

C. Alegerea strategiei didactice – în funcţie de conţinuturile alese, de succesiunea logică a acestora, de resursele disponibile

D. Determinarea modalităţilor de evaluare care vor fi utilizate – în vederea valorificării depline a învăţării; cu recomandarea orientării către instrumente şi tehnici de evaluare formativă.

 

 

 

Finalităţi ale unităţii de învăţare

 

 

Competenţe specifice /Obiectivele de referinţă

 1. Formarea unor reprezentări ştiinţifice despre  procese și fenomene anatomo-fiziologice, concretizate prin integrarea elementelor explicative disciplinare într-un produs de sinteză (proiect-temă de cercetare, poster, jurnal);
 2. Dezvoltarea capacităţii de explorare a proceselor și fenomenelor anatomo-fiziologice prin: modelare simulatorie, tehnici de observare sistematică, analiză cauzală, argumentare prin raţionamente inductive, deductive, transductive;
 3. Construirea unor modele explicative, atât inovativ-creative cât și algoritmice (materiale, figurative şi simbolice) în vederea ilustrării și argumentării diferitelor procese biologice;
 4. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice și evaluarea critică a calității informațiilor științifice.
 5. Realizarea unor transferuri cognitiv-experiențiale în contexte noi şi integrarea cunoştinţelor în proiecte transdisciplinare complexe.

                        

 

Obiective operaţionale/ rezultate aşteptate (- orientative -)

La sfârşitul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:

 • Să identifice particularităţile funcţionale ale organelor şi sistemelor de organe, sesizând principalele constante fiziologice, variaţiile normale şi patologice ale parametrilor funcţionali, precum și  cauzele acestora;
 • Să argumenteze relaţia între nevoile umane şi utilizarea raţională a resurselor sau exploatarea acestora, exemplificând prin experiență personală modul de raportare a omului la resurse;
 • Să caracterizeze etapele dezvoltării ontogenetice a organismului uman, de la concepţie la naştere, abordând probleme de etică și psihologie generală și socială;

·         Să argumenteze rolul protector al pielii, explicând efectele întreruperii barierei cutanate și utilizând de manieră integrată, pe lângă informația știiințifică, experiența personală și informații din domeniul medical;

·         Să analizeze raporturile numerice dintre segmentele corporale şi semnificaţiile acestora din punct de vedere practic (antropometric) şi estetic, utilizând în produsul unitar-poster, jurnal, proiect- elemente de anatomie artistică;

·         Să elaboreze produse de sinteză ce utilizează concepte transdiciplinare precum: corp uman, călătorie, traseu, hartă, sens de circulaţie, sens unic, poartă de intrare, poartă de ieşire;

 • Să aplice reguli de menţinere a sănătăţii utilizând noţiuni de igienă şi patologie precum: carii dentare, stomatită, faringită, enterocolită, ocluzie intestinală, ciroză hepatică, cistită, insuficienţă renală etc.

 

 

întrebări-cheie ale curriculumului

întrebare esenţială

 

 

 • Cine și cum se poate călători prin corpul uman? 

întrebările unităţii de învăţare

 • Cum călătorește aerul prin corpul uman? Cum călătorește hrana prin corpul uman? Cum călătorește informația prin corpul uman?
 • Ce interacţiuni posibile pot ave aloc pe traseul respirator; digestiv; nervos; circulator; excretor? 
 • Care sunt principalele porţi de intrare în corpul uman? Dar porțile de ieșire?

 

întrebări de conţinut

 

 • Care sunt particularităţile funcţionale ale organelor/sistemelor de organe ?
 • Care  sunt componentele tubului digestiv?
 • Ce sunt furnizorii de energie?
 • Ce relaţie există între nevoile umane şi utilizarea/exploatarea raţională a resurselor?
 • Care sunt etapele dezvoltării ontogenetice a organismului uman?
 • Care sunt cele mai importante reguli de menţinere a sănătăţii?

 

Planificarea  evaluării

 

Graficul  de timp pentru evaluare (- orientativ -)

 

Evaluare iniţială

 

Evaluare formativă

 

Evaluare sumativă

1. Analiza nevoilor de cunoaştere ale  elevilor prin chestionare orală;

2. Diagnoză iniţială a nivelului de cunoştinţe ale elevilor-mini-test oral predictiv  

3. Instructaj de reactualizare a abilităților digitale 

4. Brainstorming: construirea unui aparat conceptual  transdiciplinar pornind de la un concept cross-curricular.

1. Mini-test formativ-prin chestionare orală

2. Observarea curentă a activităţii individuale şi grupale

3. Grilă de evaluare criterială

4. Listă de verificare

5. Inter-

6. Jurnal reflexiv

7. Autoevaluarea prezentării

 

 

 

1. Produse individuale şi de grup care pot constitui componente ale portofoliului;

2. Prezentarea unor produse de sinteză în grup elaborate în urma activităţilor de documentare, de investigare;

3. Realizarea de broşuri ştiinţifice cu rezultate experimentale verificate;

4. Elaborarea unui material structurat despre una din temele cross-curriculare;

5. Grilă de evaluare criterială

6. Lista de verificare

 7. Prezentare Power Point

 

 

Aptitudini şi capacităţi necesare

 

 

Aptitudini tehnice

 • Elaborare de prezentări în format electronic
 • Abilităţi digitale de utilizare a tehnologiei multi-touch
 • Experienţă minimă în editarea unor produse precum jurnale, publicaţii, broşuri informative, postere etc
 • Abilităţi de navigare şi documentare pe Internet
 • Cunoştinţe minime/medii de limbă engleză în scopul documentarii pe Internet.

Capacităţi şi competenţe sociale

 • Capacităţi de comunicare asertivă, de lucru în echipă
 • Abilităţi intrapersonale şi interpersonale
 • Aptitudini organizatorice la nivelul activităţii de grup
 • Dezvoltare emoţională şi empatie
 • Spirit de iniţiativă şi inovator

 

 

 

Metode şi procedee de instruire

 

 

 

Adaptări pentru diferenţierea instruirii

 

Elevi cu dificultăţi de învăţare

·                   Antrenarea elevilor în activităţile de grup;

·                   Ajustarea obiectivelor operaţionale (stabilirea unor standarde minimale de performanţă) şi modificarea gradului de dificultate a sarcinii de învățare;

·                   Adaptarea demersului didactic în funcţie de diverse stiluri de învăţare.

Elevi

supradotați

Realizarea de proiecte complexe ce presupun soluţionarea unor probleme dificile printr-o gândire divergentă avansată.

 

 

 

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

o  Aparat foto                          o Disc laser                       o Video

ý  Computer(e)                        ýImprimantă                     o Video Camera

o  Aparat foto digital                  ýSistem de proiecţie            o Echipament pt. Video Conferinţă

o  DVD Player                          o Scanner                          o Altele

ý  Conexiune Internet           o Televizor

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

ý  Bază de date/Calcul tabelar     o Procesare imagine                  o Creare pagină web

ý  Tehnoredactare                     ýInternet Web Browser           ýProcesare documente

ý  Software E-mail                    ýMultimedia                          o Altele

o  Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite

Manualul transdiciplinar, enciclopedii şi atlase de anatomia şi fiziologia omului, broșuri informative, planșe.

Resurse suplimentare

 filme documentare, filme artistice (,,Fantastic Voyage”, ,,Osmosis Jones), lecţii AeL, soft educațional.  

Resurse Internet

http://www.shutterstock.com/pic-19834270/stock-photo-six-of-the-main-human-body-systems-high-detail.html

http://www.corpscite.be/xml/sites-SITE-2064-IDC-2065-.html 
http://www.visiblebody.com/start

http://www.apropo.ro/wow/calatorie-prin-corpul-uman-la-microscop-poze-4848518

http://www.codrosu.ro/120-de-curiozitati-ale-corpului-uman-curiozitati-ale-oamenilor-curiozitati-interesante-despre-om/

http://biosoft.ro/2010/03/50-de-mistere-ale-corpului-uman/

http://think.hotnews.ro/corpul-uman-vazut-ca-o-harta-de-metrou.html

http://infosthetics.com/archives/assets_c/2010/03/human_subway_map_full_size-943.html

http://filmedocumentare.com/povestea-vieii-corpul-uman-partea-1-din-7/  

http://www.youtube.com/watch?v=3o8vsU0Dw-4 

http://www.youtube.com/watch?v=DC7rcwFxoHQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-n_Q0qKXzg   http://www.youtube.com/watch?v=Uzl6M1YlU3w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=q3986Yfl5cU&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Gn-ibhGE7PI&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=X2GHeB5J1fg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pmBBT4veCRc&feature=related 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein

http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/protein.htm

http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/protein.html#

 

 

 

 

 

PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR

 

Subtema 3

„Călătorie prin sistemul digestiv”

 

 

SUGESTII DE PROIECTARE A  TEMEI CROSS-CURRICULARE

 

 

 1. Selectarea temei cross-curriculare „Călătorie prin sistemul digestiv”.

2.    Identificarea asociaţiilor semnificative şi conturarea unei imagini globale asupra temei prin realizarea unei hărţi disciplinare şi conceptuale a temei cross-currriculare

 

HARTA CONCEPTUALĂ ȘI DISCIPLINARĂ A TEMEI CROSS-CURRICULARE

3.    Definirea rezultatelor aşteptate în termeni de obiective operaționale pe nivele taxonomice Bloom.  

 

 

 

Tip de cunoştinţe/

 

 

Obiective ale învăţării integrate

-Cunoştinţe declarative

(know that)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Cunoaștere

2. înțelegere (comprehensiune)

 

O1. Să specifice topografia componentelor sistemului digestiv reprezentate micro și macroscopic la diferite niveluri de organizare anatomică.

02 Să identifice particularităţile funcţionale ale componentelor sistemului digestiv, principalele constante fiziologice, variaţii normale şi patologice ale parametrilor funcţionali, precum și  cauzele determinante ale acestora.

 

-Cunoştinţe procedurale

(know how)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Aplicare

2. Analiză

03 Să analizeze elemente de fiziologie a digestiei vizând principalele transformări fizico-chimice ale alimentelor sau suplimentelor alimentare la diferite nivele ale tubului digestiv, precum și posibilele trasee ocolitoare sau alternative.

04 Să aplice reguli de menţinere a sănătăţii utilizând noţiuni de igienă şi patologie precum: carii dentare, stomatită, faringită, enterocolită, ocluzie intestinală, ciroză hepatică, constipație, cistită, insuficienţă renală.

 

-Cunoştinţe conceptuale (trans-situaţionale)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Sinteză

2. Evaluare

 05 Să integreze în discursul explicativ aspecte legate de valoarea nutritivă a alimentelor, cu referire la: furnizorii de energie, cheltuielile energetice corespunzătoare diverselor tipuri de activităţi fizice, necesităţile energetice estimative în funcţie de vârstă.

06 Să elaboreze produse de sinteză ce utilizează concepte transdiciplinare precum: corp uman, călătorie, traseu, hartă, sens de circulaţie, sens unic, poartă de intrare, poartă de ieşire.

                                                                       

 

 

 

 

4.    Planificarea timpului: 2-4 lecții

 1. Mobilizarea resurselor necesare: tehnologice—hardware: calculatoare pentru investigaţii şi prezentări, conexiune la Internet pentru documentare, sistem de proiecţie pentru prezentarea propunerilor. 

și software: aplicaţii multimedia pentru prezentări, aplicaţii de                      editare text pentru realizarea jurnalelor, prezentărilor etc., lecţii AeL, aplicaţii multi-touch.

6.    Schemă orientativă pentru activitățile colaborative.

Activitate de învăţare colaborativă

 

Loc şi durată

Responsabilităţi şi participanţi (echipa de proiect)

Rezultate aşteptate

Evaluarea progreselor învăţării

7.    Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea sumativă a temei :

Ø  Rezumarea şi sintetizarea rezultatelor prin produsele realizate

Ø  Schimb de produse/rezultate/concluzii (inter-învățare).

 

 

 

 

 

 

PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR

-exemplu-

 

 

 

TEMA CROSS-CURRICULARĂ

Subtema 3:

„Călătorie prin sistemul digestiv ”

DESCRIEREA TEMEI

Abordarea temei necesită cunoştinţe de biologie, chimie şi fizică. Se va urmări drumul alimentelor prin sistemul digestiv de la ingerare până la asimilarea nutrienţilor şi evacuarea deşeurilor. Se va analiza digestia şi absorbţia diferitelor alimente şi efectele acestora asupra organismului, separate şi combinate. Tema vizează şi formarea unor convingeri legate de o alimentaţie sănătoasă. Se va pune accent pe necesităţile metabolice ale organismului.

 

CLASA

XI

TIP DE INVĂŢARE

-integrată

-generativă

-colaborativă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 

O1. Să specifice topografia componentelor sistemului digestiv reprezentate micro- și macroscopic la diferite niveluri de organizare anatomică;

02. Să identifice particularităţile funcţionale ale componentelor sistemului digestiv, principalele constante fiziologice, variaţii normale şi patologice ale parametrilor funcţionali, precum și  cauzele determinante ale acestora;

03. Să explice elemente de fiziologie a digestiei vizând principalele transformări fizico-chimice ale alimentelor sau suplimentelor alimentare la diferite niveluri ale tubului digestiv, precum și posibilele trasee ocolitoare sau alternative;

04. Să aplice reguli de menţinere a sănătăţii utilizând noţiuni de igienă şi patologie precum: carii dentare, stomatită, faringită, enterocolită, ocluzie intestinală, ciroză hepatică, constipație, cistită, insuficienţă renală;

05. Să integreze în discursul explicativ aspecte legate de valoarea nutritivă a alimentelor, cu referire la:  furnizorii de energie, cheltuielile energetice corespunzătoare diverselor tipuri de activităţi fizice, necesităţile energetice estimative în funcţie de vârstă;

06. Să elaboreze produse de sinteză ce utilizează concepte transdiciplinare precum: corp uman, călătorie, traseu, hartă, sens de circulaţie, sens unic, poartă de intrare, poartă de ieşire.

 


METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE

Concurs, cursă cu obstacol

Experiment virtual

Metoda lecturii prin SINELG

Brainstorming (brainwriting)

Dezbatere, discuţie Panel, conversaţie euristică

Joc  de rol

Studiu de caz

Proiect-tema de cercetare.  

Simulare  

 

RESURSE MATERIALE

-filme documentare, filme artistice;

-enciclopedii şi atlase;

-manual transdiciplinar;

-tehnologie—hardware: calculatoare pentru investigaţii şi prezentări, conexiune la Internet pentru documentare, sistem de proiecţie pentru prezentarea propunerilor. 

-tehnologie—software: aplicaţii multimedia pentru prezentări, aplicaţii de editare text pentru realizarea jurnalelor, prezentărilor etc., lecţii AeL, aplicaţii multi-touch.

 

RESURSE WEB

http://www.corpscite.be/xml/sites-SITE-2064-IDC-2065-.html 
http://www.visiblebody.com/start

http://www.apropo.ro/wow/calatorie-prin-corpul-uman-la-microscop-poze-4848518

http://www.codrosu.ro/120-de-curiozitati-ale-corpului-uman-curiozitati-ale-oamenilor-curiozitati-interesante-despre-om/

http://biosoft.ro/2010/03/50-de-mistere-ale-corpului-uman/

http://think.hotnews.ro/corpul-uman-vazut-ca-o-harta-de-metrou.html

http://infosthetics.com/archives/assets_c/2010/03/human_subway_map_full_size-943.html

http://filmedocumentare.com/povestea-vieii-corpul-uman-partea-1-din-7/  

http://www.youtube.com/watch?v=3o8vsU0Dw-4 

http://www.youtube.com/watch?v=DC7rcwFxoHQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-n_Q0qKXzg   http://www.youtube.com/watch?v=Uzl6M1YlU3w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=q3986Yfl5cU&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Gn-ibhGE7PI&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=X2GHeB5J1fg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pmBBT4veCRc&feature=related 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein

http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/protein.htm

http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/protein.html#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIU DIDACTIC

 

Subtema 3:

„Călătorie prin sistemul digestiv”

 

 


 

EVENIMENT INSTRUCŢIONAL

SUGESTII DE ABORDARE A TEMEI  LA CLASĂ

STRATEGII EVALUARE

 

I.

CAPTAREA ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

ENUNŢAREA OBIECTIVELOR

îNVĂŢĂRII

INTEGRATE

 

 

 

 

 

 

III. REACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR ANTERIOARE

 

 

 

 

 

 

 

IV.

FURNIZAREA ELEMENTELOR

CROSS-CURRICULARE NOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

DIRIJAREA îNVĂŢĂRII

INTEGRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

ASIGURAREA RETENŢIEI

 

 

 

VIII.

EVALUAREA PERFORMANŢEI

 

IX.

TRANSFERUL

EXPERIENŢEI DE îNVĂŢARE 

 

 

DINAMIZAREA ELEVILOR prin exerciţii de ice-breaking.

DEFINIREA CADRULUI îNVĂŢĂRII prin:

Harta Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat despre Sistemul digestiv.

 

Subiectul

Ştiu

(Know)

Vreau să ştiu

(Wonder)

Am învăţat

(Learn)

1. Aparat digestiv

 

 

 

2. Nevoi nutritive

 

 

 

3. Patologie digestivă

 

 

 

 

Alternativă: ANALIZA NEVOILOR DE CUNOAŞTERE: Ce vreţi să aflaţi despre….?

 

PERSONALIZAREA MEDIULUI DE îNVĂŢARE (adaptarea la stil de învăţare, ritm diferenţiat, limbaj de specialitate adaptat).

 

Scurt instructaj de REACTUALIZARE A ABILITĂŢILOR DIGITALE ŞI ACTIVAREA DISPOZITIVELOR spre utilizare

 

în cadrul temei  „Călătorie prin sistemul digestiv”, veți face o călătorie virtuală a unui aliment sau supliment alimentar prin sistemul digestiv. Veți furniza informaţii oferind răspunsuri la întrebări-cheie de la fiecare nivel al sistemului digestiv. La finalul călătoriei veți realiza un raport în care veți integra toate datele obținute despre corpul uman din interior.

DIAGNOZA INIŢIALĂ a nivelului de cunoştinţe ale elevilor: mini-test oral  predictiv de cultură generală.

Exemplu: Din ce este format sistemul digestiv? 

 

 

Conduceți o discuție prin care să elucidați principalele concepte ce vor fi vehiculate în timpul lecției. 

-Puneţi îNTREBAREA ESENŢIALĂ: Cine și cum se poate călători prin corpul uman?

DISTRIBUIREA INFORMAŢIEI COMPLEMENTARE prin variate modalităţi: vizual-auditive, narative.

 

Lansează îNTREBAREA DE CONŢINUT:

Cum călătorește hrana prin corpul uman?

Conduceţi o discuţie care să includă date despre: aparatul digestiv, glandele anexe, fiziologia digestiei, metabolism.

 

VARIANTE DE DOCUMENTARE pentru temaCălătorie prin sistemul digestiv”.

A. Invitaţi elevii să studieze resursele web recomandate pentru temă, lecțiile AeL.

B. Tipăriţi şi xeroxaţi documentele şi distribuiţi-le elevilor spre lectură folosind metoda de lectură SINELG

 

ACTIVITATE DE DOCUMENTARE CU SOFT EDUCAŢIONAL CONVENŢIONAL

Exemplul 1

în partea stângă sunt enumerate componentele tubului digestiv. Elevul trebuie să apese pe „înainte”pentru a i se furniza toată informația. în partea dreaptă apare imaginea ilustrativă cu detalii conținute de text.

Exemplul 2

în partea stângă apar structurile implicate în masticație. Elevul trebuie să apese pe „Continuați” pentru a i se lista urmatoarele componente ale cavității bucale. în dreapata apare imaginea ilustrativă cu toate detaliile conținute de text.

 

 

 

SIMULARE

Activitate individuală sau colaborativă:

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru.  Instruiţi fiecare echipă asupra sarcinii de lucru: patru (echipe de) reporteri au de realizat un (foto) reportaj despre sistemul digestiv uman. Fiecare echipă va culege informaţii punctuale, călătorind cu un aliment (vezi exemplele din manual).

 

Sarcini de lucru. Exemple din lista de întrebări

La nivelul cavităţii bucale

Care sunt papilele gustative stimulate în mod special de alimentele alese?

La nivelul faringelui şi esofagului:

Descrie faringele şi identifică orificiile prin care acesta comunică cu alte organe.

La nivelul stomacului

Descrie mucoasa gastrică şi identifică secreţiile gastrice

La nivelul duodenului

Ia o probă de bilă şi una de suc pancreatic şi descrie compoziţia chimică a acestora, comparativ cu saliva şi sucul gastric.

La nivelul jejunului şi ileonului

 

Parcurge ansele intestinale; ce lungime au? Ce înălţime at trebui să aibă gazda ta dacă tubul digestiv ar fi drept?

La nivelul cecului şi apendicelui

Treci de cecum, evită apendicele şi îndreaptă-te spre colonul ascendent.

La nivelul colonului

Identifică procesele de absorbţie şi secreţie de la acest nivel.

La nivelul rectului

Ce anume din alimentul ales a rămas nedigerat, neabsorbit şi este eliminat?

 

Activitatea poate utiliza fie soft educaţional convenţional fie masa multi-touch.

ACTIVITATE DE DOCUMENTARE

Inițiați o discuție care să includă informații despre: nutrimente (roluri, valoare energetică, raţie alimentară), transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv, acţiunea enzimelor digestive, absorbţia intestinală, fiziologia intestinului gros.

Conduceţi o discuţie cu clasa despre: a) valoarea nutritivă a  alimentelor; b) furnizorii de energie c) cheltuielile energetice corespunzătoare diverselor tipuri de activităţi fizice d) necesităţile energetice estimative în funcţie de vârstă.

ACTIVITATE COLABORATIVĂ

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru.  Instruiţi fiecare echipă să genereze prin brainstorming cel puţin 5 idei diferite despre furnizorii de energie ai organismului.

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Experiment 1: Reacţia Salkowski

Mod de lucru: într-o eprubetă ce conţine 1 ml soluţie cloroformică de colesterol 0,1% se adaugă 2 ml soluţie de clorură ferică 0,084% în acid acetic şi 1 ml acid sulfuric concentrat. Amestecul se agită. Experiment Experiment 2:  Reacţia Liebermann-Buchard:

Mod de lucru: într-o eprubetă ce conţine 2 ml soluţie cloroformică de colesterol 0,2% se adaugă 1 ml anhidridă acetică. Se adaugă apoi 4-5 picături de acid sulfuric concentrat şi se agită.

ALTE SUGESTII DE ACTIVITĂȚI DE îNVĂȚARE 

A. Steroizii anabolizanţi sunt compuşi lipidici folosiţi de atleţi pentru creşterea performanţei. Prezentaţi câteva situaţii în care utilizarea acestora a avut efecte nedorite: decese, pierderea distincţiilor, etc.

B. Documentaţi-vă şi prezentaţi rolul sodiului, potasiului, calciului, magneziului, fosforului, fierului, cuprului, cobaltului, iodului, clorului, zincului, manganului, cromului, cromului, molibdenului. Descrieţi manifestările generate de excesul sau carenţa în organism a acestor elemente.

C. Realizaţi prezentări şi postere cu următoarele tematici:

a) Aluminiul - cauza bolii Alzheimer?

b) Seleniul ca antioxidant - lupta cu radicalii liberi.

c) Rolul litiului în buna funcţionare a sistemului nervos.

 

 

 

 

ACTIVITATE DE CONSOLIDARE

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru.  Instruiţi fiecare echipă să elaboreze o hartă conceptuală digitală (Tangible Concept Mapping); aceasta presupune relaţionarea conceptelor transdiciplinare.

Conceptul-nucleu: digestie.

Raportarea la instrumentele create pentru evaluarea formativă;

Accent pe peer-evaluation (inter-evaluare)

 

 

SUGESTIE DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ  Studiu Unt vs. margarină.

Dintre grăsimile vegetale, în ţara noastră sunt folosite aproape în exclusivitate uleiurile din seminţele de floarea-soarelui, soia, uleiurile din germeni de cereale, grăsimi hidrogenate şi margarine ce provin din uleiuri vegetale. Dintre grăsimile animale se foloseşte cu precădere untul. Realizaţi un studiu în care să prezentaţi avantajele şi dezavantajele utilizării grăsimilor vegetale şi a celor animale.

 

 

Modalităţi de motivare iniţială (feed-before).

 

Rubrica Am învăţat (Learn) se completeză la sfârşitul activităţii.

 

 

 

 

Analiza nevoilor de cunoaştere ale  elevilor prin chestionare orală

Exerciții de inter-cunoaștere (stil, ritm, tip de învățare)

Liste de verificare  a abilităților digitale

 

Pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză, informaţiile pe care le deţineţi din diferite discipline le veţi utiliza în mod integrat, atât în discurs, cât şi în produsele voastre.

 

 

 

 

 

 

 

Sugestie: brainstorming-construirea unui aparat conceptual  transdiciplinar pornind de la un concept nucleu: Exemplu: călător în corpul uman 

 

 

 

 

 

Vezi lecţiile

AEL recomandate în cadrul temei. 

Evidenţiaţi fiecare contribuţie explicativă a elevilor.

SINELG=tehnică pesonalizată de lectură. Puneţi pe margine semnele după cum urmează:

√=ceea ce ştiu deja

(-) =contrazice ceea ce ştiu

(+)=este cu totul nou pentru mine

(?)=aş vrea să ştiu mai multe despre....

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri stimulative privind iniţiativa de explorare. 

Concepeţi o listă de verificare a cunoștințelor de nivel minimal privind structura sistemului digestiv.

Observarea sistematică curentă a dinamicii grupale.

 

 

La final, ajutaţi elevii să sintetizeze ideile din jurnal şi să stabilească generalizări pornind de la concluziile extrase.  

Evidenţiaţi fiecare contribuţie explicativă a elevilor.

Produsele pot lua forma unei:

- prezentări Power Point,

 poster, broşură ştiinţifică cu rezultate experimentale.

 Concepeți fişe de autoevaluare şi inter-evaluare a broșurii științifice (vezi anexa 1)

 

 

 

Alcătuirea unui scurt glosar de termeni anatomici.

 

 

 

Realizaţi  cu elevii investigaţiile necesare, dacă este cazul.                                             

 

 

 

 

Se va observa că se vor separa două straturi: unul colorat în roşu (cel superior, cloroformic) şi unul colorat în galben murdar (cel inferior, acid).

Apar modificări de culoare roşu-violet-albastru şi în final, verde intens stabil.

 

 

 

 

 

 

Creați fișe de activitate diferențiată pentru grupele 1, 2 și 3 (vezi anexa 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrarea soluţiilor validate în experienţa personală;

Valorizarea metacognitivă a performanţei prin elaborarea unui jurnal reflexiv (vezi anexa 3)

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

Fișă inter-evaluare a broșurii științifice

 

Acordaţi puncte pentru fiecare fiecare broșură 1 la 5. 5 este scorul cel mai mare.

 

 

 

1. DESIGNUL BROȘURII

ȘTIINȚIFICE

 

Broşura este uşor de citit.

Are un format adecvat și spațiu bine folosit

Elementelegrafice/imaginile sunt reprezentative și sprijină conținutul.

Secţiunile de informaţii sunt bine și logic organizate.

Formatul ales nu conţine greşeli gramaticale şi de ortografie.

Aspectul, fonturile şi culorile utilizate sunt atractive și sporesc mesajul.

1      2  3  4  5

1   2   3  4  5

1   2   3  4  5

 

1   2   3  4  5

1   2   3  4  5

1   2   3  4  5

 

2. CALITATEA INFORMAȚIILOR

Datele investigaţiei sunt corecte științific.

Noţiunile/termenii sunt în mod clar explicitați.

Argumentarea ideilor pro- şi contra- reflectă înţelegerea.  

Concluziile personale sunt în acord cu teoria.

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

              

 

 

3. COMUNICARE

Ideile sunt comunicate eficient, convingător.

Ideile sunt creative, interesante, inedite.

Există citări din alte surse și trimiteri bibliografice diverse.

Toate argumentele sunt documentate şi evaluate corespunzător.

Prezentarea orală  este clară, concisă, expresivă.

Prezentarea arată că membrii grupului au colaborat eficient la realizarea sa.

              1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

               1   2   3  4  5

              

 

  TOTAL PUNCTAJ:

 

Notă: Revizuiţi proiectul până când punctajul obținut inițial se va îmbunățăți.

 

 

 

ANEXA nr. 2

Fișă de activitate adaptată

 

OBIECTIV OPERAȚIONAL

SARCINA DE îNVĂȚARE

 

La sfârșitul activității didactice, toti elevii vor fi capabili să:

 

03 Să analizeze elemente de fiziologie a digestiei vizând principalele transformări fizico-chimice ale alimentelor sau suplimentelor alimentare la diferite nivele ale tubului digestiv.

 

 

GRUPUL 1

(standarde minimale de performanță)

 

 

Să identifice componentele sistemului digestiv. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor identifica cel puțin 6 componente.

 

 

Să descrie principalele transformări fizico-chimice ale alimentelor sau suplimentelor alimentare la diferite nivele ale tubului digestiv. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor oferi și exemple ale transformărilor induse de furnizorii de energie.  

 

 

Să descrie interacțiunile bio-chimice pe  posibilele trasee ocolitoare sau alternative. Obiectivul va fi considerat atins

dacă elevii vor stabili generalizări pornind de la informațiile furnizate.

 

 

 

 

 

GRUPUL 2

(standarde medii de performanță)

 

 

 

GRUPUL 3

(standarde maximale de performanță)

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.  3

Jurnalul reflexiv al elevului

 

EXEMPLE DE îNTREBĂRI

SCURT COMENTARIU AL ELEVULUI

Proiectul meu este unul de succes?  De ce? Care a fost cel mai convingător aspect?

 

 

Cum ar trebui sa procedez în situații de învățare similare?

 

S-a modificat maniera mea obișnuită de lucru?

 

 

S-a modificat modul meu de gândire?

 

 

Ce alte strategii pot sprijini mai bine învățarea?

 

Ce nu am anticipat?

 

 

Care dintre informaţii (şi din ce surse) mi-au fost mai utile?

 

Ce pot să aplic în viața de zi cu zi? 

 

 

Ce aș vrea să știu în plus? Despre ce aş dori să ştiu mai multe?

 

 

Cum pot optimiza învățarea? Cum se poate îmbunătăţi argumentarea?

 

 

 

 

 

 

Notă:

Jurnalul reflexiv ghidează elevul prin întrebări ce optimizează învățarea și procesul de autoevaluare.