Interes general
« Înapoi

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

 

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Proiect „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” 
Contract nr: POSDRU/87/1.3/S/63055
 
 
 
SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, deruleaza proiectul POSDRU 87/1.3/S/63055 in cadrul POSDRU, A.P.1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul 1.3. “Dezvoltarea Resurselor Umane în educaţie şi formare profesională”, în vederea obţinerii unei finanţări din instrumente structurale.
Proiectul, ce va intra în anul II de implementare începând cu 2 decembrie 2011, este intitulat „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” şi se derulează pe o perioadă totală de 3 ani, având ca obiectiv general provocarea unor schimbări conceptuale şi practice în procesul de predare-învăţare desfăşurat în şcolile din mediul rural, contribuind, astfel, la dezvoltarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele procesului Lisabona şi ale programelor şcolare, prin implementarea unui program integrat de formare continuă.
Activitatile principale din cadrul acestui proiect sunt:
  •  Actualizarea curriculum-ului, a modulelor de formare şi a materialelor suport pentru cadrele didactice din mediul rural în conformitate cu schimbările sistemice implementate în ultimii ani şi în conformitate cu metodologia de acreditare a cursurilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (activitate realizata);
  • Editarea modulelor de formare pentru cadrele didactice (activitate realizata);
  • Actualizarea curriculum-ului şi a modulelor de formare pentru formatorii-mentori care vor fi implicaţi în livrarea programului de formare continuă a cadrelor didactice din mediul rural (activitate realizata);
  •  Recrutarea şi instruirea unui corp de formatori-mentori care să acţioneze la nivelul şcolilor implicate în proiect;
  • Livrarea programului de formare a cadrelor didactice;
  • Activităţi de informare şi de diseminare (conferinţe de început şi de final de proiect; elaborarea de materiale informative privind activităţile proiectului);
  • Activităţi de monitorizare şi de evaluare a implementării proiectului la nivel naţional.
Pentru buna implementare a proiectului si îndeplinirea obiectivului propus și având în vedere retragerea unuia dintre partenerii de implementare a acestui proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa stabileasca un parteneriat cu o organizaţie eligibilă, care raspunde cel mai bine cerintelor mentionate mai jos. Partenerul va fi responsabil de urmatoarele activitati:
I.        Asigura managementul propriilor activitati in cadrul proiectului prin:
        Coordonarea si raportarea activitatilor pentru care este responsabil in proiect
        Actualizarea calendarului de proiect şi a planului de lucru
        Managementul achizitiilor proprii
        Managementul resurselor umane proprii implicate in proiect
        Managementul financiar al proiectului.
II.      Responsabil cu desfasurarea urmatoarelor activitati şi/sau subactivitati:
·        Elaborarea şi standardizarea programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice
·        Selectia şi formarea mentorilor
- Selecţia echipei de formatori-mentori
-    Asistarea la distanţă a activităţii mentorilor
·        Managementul programului de dezvoltare profesională
- Planificarea procesului de mentorat
- Desfasurarea procesului de mentorat
- Desk monitoring şi raportarea activităţii mentorilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, invită organizatiile eligibile potrivit Ghidului Solicitantului – Conditii Generale 2009 si Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 87 mai 2009 si a corrigendum-urilor ulterioare să-şi manifeste interesul în ceea ce priveşte încheierea unui acord de parteneriat și preluarea implementării activităților mai sus menționate. Organizatiile interesate trebuie să furnizeze informaţii astfel încât să demonstreze că sunt eligibile potrivit regulilor menţionate mai sus şi că au calificarea si capacitatea necesare realizarii activitatilor mentionate (broşuri, descrieri ale unor servicii similare experienţă în condiţii similare, organizarea tehnică şi managerială, organizarea instituţională, calificări generale şi numărul experţilor, etc).
Calificările solicitate sunt:
-   Competenţă profesională în elaborarea de programe şi materiale de formare a cadrelor didactice;
-        Expertiză în formarea continuă a adulților, cunoaşterea condiţiilor şi nevoilor specifice şcolilor şi a realităţilor româneşti;
-        Experienţă în implementarea de proiecte educaţionale;
-        Capacitatea de a organiza procesul de formare şi coordonare a mentorilor;
-        Capacitatea de a monitoriza un număr mare de echipe răspândite la nivel naţional;
Drepturile si obligatiile partenerului în cadrul proiectului vor viza în principal:
a)     Partenerii se vor consulta cu regularitate si se vor informa reciproc depre progresul activitatilor derulate. Fiecare partener va furniza copii ale rapoartelor narative si financiare celorlalti parteneri.
b)     Să respecte termenele de derulare ale graficului de activităţi al proiectului.
c)      Să ducă la indeplinire obiectivele cuprinse în proiect conform responsabilităţilor descrise la pct. 6.1.
d)     Să accepte finanţarea nerambursabilă şi să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi anexele acestuia, instrucţiunilor emise de către AM/OI POSDRU, Ghidul Solicitantului, legislaţia comunitară şi naţională;
e)     Să asigure resursele necesare – umane și financiare, pentru implementarea proiectului în concordanţă cu Cererea de finanţare, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu;
f)        Să consulte Partenerul Principal şi ceilalţi Parteneri, dacă este cazul, cu privire la orice aspect survenit în derularea proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia şi să stabilească de comun acord şi in conformitate cu prevederile legale in vigoare masurile necesare pentru remediere;
g)     Să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare şi Contractul de finantare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea şi dezvoltarea durabilă;
h)      Să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
i)        Să comunice în scris Partenerului Principal, cu cel puţin 18 zile lucratoare înainte de data la care se doreşte ca modificarea să producă efecte, următoarele situaţii:
        i.            schimbarea adresei sediului social;
      ii.            schimbarea contului special deschis pentru proiect;
    iii.            înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa expertilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului;
     iv.            înlocuirea reprezentantului legal;
       v.            modificarea planului de implementare a activităților;
     vi.            modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare, (având în vedere ambele capitole bugetare implicate în modificare să respecte plafonul de 15%), cu excepția cheltuielilor de tip FEDR si a cheltuielilor generale de amdinistrație, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta, astfel încât Partenerul Principal să efectueze modificarea prin notificări către AM/OI POSDRU în limitele termenelor contractului de finanţare. Orice notificare transmisă de Parteneri către Partenerul Principal, va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzător;
j)        Să pună la dispoziţia Partenerului Principal, AM/OI POSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Anti-fraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului în aceleași condiții ca și partenerul principal;
k)      Să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic în vederea vederea efectuării verificărilor prevăzute la pct. j). Documentele vor fi uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Partenerii vor informa Partenerul Principal în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data demarării proiectului, cu privire la modul în care gestionează documentele cu caracter tehnic şi/sau financiar-contabil ale proiectului, precum şi locaţia arhivării documentelor;
l)        Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la inchiderea oficiala a POSDRU;
m)   Să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate, precum și personalul propriu desemnat în vederea auditării şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, în vederea asigurării unei piste adecvate de audit;
n)      Să asigure în implementarea proiectului respectarea prevederilor privind măsurile de informare şi publicitate astfel cum sunt descrise la art. 8 din Contractul de finantare;
o)     Să asigure transmiterea către Partenerul Principal de rapoarte lunare privind derularea proiectului şi previziunile activităţilor următoare lunei de raportare, rapoarte care vor respecta termenele şi formatele solicitate de Partenerul Principal. În acest scop, Partenerul Principal are obligaţia transmiterii către Parteneri în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data demarării proiectului a unei notificări care să conţină cerinţele de rapoartare lunară (modele de raportare, termene de raportare, lista documentelor lunare transmise spre verificare/centralizare, etc.)
p)     Rapoartele lunare privind utilizarea fondurilor disponibilizate vor fi însoţite de copii ale documentelor justificative aferente plăţilor efectuate, transmise în format electronic, în vederea verificării privind respectarea din partea Partenerilor a realităţii, legalităţii, exactităţii şi regularităţii plăţilor.
q)     Să participe, în limita responsabilităţilor, în mod constant şi responsabil, la raportarea stadiului de implementare a proiectului prin transmiterea de informaţii şi de date pentru elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare in conformitate cu prevederile Contractului de finantare şi instrucţiunilor transmise de AM/OIPOSDRU.
Pentru activitaţile desfăşurate în conformitate cu cele de mai sus, Partenerul va angaja sumele necesare reprezentând costuri în vederea implementării proiectului, după cum urmează: 6.700.016,96 Lei, exclusiv TVA.
 
 
În baza scrisorilor de interes primite, va fi selectată organizaţia care, în baza informaţiilor furnizate, răspunde cel mai bine cerinţelor mai sus menţionate.
Organizaţiile interesate pot obţine mai multe informaţii de la adresa de mai jos, de luni-vineri, între orele 10.00 – 16.00:
Contact:
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Adresă: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Bucureşti, sector 1
Tel: +40 21 305 59 99; fax: +40 21 305 59 89;
E-mail: office@pmu.ro .
Scrisorile de Interes trebuie depuse la adresa de mai sus, în original, nu mai tarziu de 28 noiembrie 2011, ora 11.
 
 
Bucuresti, 16 noiembrie 2011