Interes general
« Înapoi

30.06.2009 metodologie selectie parteneri privati FSE

 

 

 

 

METODOLOGIE DE SELECȚIE A PARTENERILOR (ENTITĂȚI PRIVATE) PENTRU PARTENERIATUL DIN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE PRIN INSTRUMENTE STRUCTURALE

 

 

 

 

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă organizează selecția partenerilor pentru participarea la proiecte finanțate din fonduri structurale în conformitate cu metodologia de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 23 și art. 24 din OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, selecția partenerilor va fi efectuată în vederea stabilirii unor parteneriate cu entități din sectorul privat. În selecția partenerilor, MECI-UMPFE va utiliza o procedură transparentă și nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat. Baza normativă utilizată va fi legislația incidentă în materie, precum și prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecție etc.).

Procedura de selecție a partenerilor – entități private – utilizată de MECI-UMPFE

Procedura de selecție a partenerilor, entități private presupune derularea unor acțiuni privind alegerea dintre mai multe candidaturi depuse a partenerului care îndeplinește cerințele/condițiile impuse prin legislația în vigoare, alte documente procedurale emise de autoritatea de management/organismul intermediar delegat și necesitățile, scopul, obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului pentru care se depune cererea de finanțare de către beneficiar.

Etapele procedurii de selecție a partenerilor – entități private

1.     Elaborarea și postarea solicitării de expresii de interes, în vederea selecției de entități private partenere, pe pagina oficială de web a entității (MECI-UMPFE) și la sediul entității. Solicitările vor cuprinde acele elemente necesare pe baza cărora posibilii candidați să-și poată elabora și prezenta expresiile de interes (detalii privind programul operațional sectorial care asigură finanțarea proiectului, o prezentare succintă a proiectului, obiectivul general al proiectului și activitățile care se intenționează a se derula – cu accent pe activitățile ce vor fi susținute de partener,  durata de implementare, valoarea estimată a bugetului total al proiectului, domeniul major de intervenție, axa prioritară etc.)

2.     Incunoștințarea candidaților prin Solicitarea de expresii de interes cu privire la conținutul scrisorilor de interes pe care le vor prezenta referitor la informațiile și/sau documentele necesare în vederea evaluării, precum și locul și data depunerii dosarelor de candidatură

3.     Informarea privind lansarea procedurii de selecție/rezultatele evaluării are caracter general și se va transmite într-un singur comunicat, scrisorile de interes se particularizează pentru fiecare proiect în parte, partenerii urmând să depună câte un dosar de candidatură pentru fiecare proiect pentru care sunt interesați

4.     Stabilirea de către Comisia de evaluare numită prin decizia ordonatorului principal de credite a conținutului dosarului de candidatură

5.     Dosarul de candidatură va cuprinde copii ale următoarelor documente:

       statutul organizației sau actul constitutiv care face dovada obiectului de activitate compatibil cu desfășurarea activităților de interes pentru proiect

       situațiile financiare aferente exercițiilor financiare disponibile

       scrisoarea de interes

       documentele relevante necesare care să răspundă cerințelor din informațiile cuprinse în solicitarea de expresii de interes

       CV-urile (în limba română) ale experților cheie propuși a fi implicați în implementarea proiectului

6.     În procesul de evaluare comisia de evaluare poate solicita clarificări și/sau alte documente justificative probante pentru a putea derula în bune condiții procesul de selecție. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri (3 membri) – un președinte și 2 membri. În situația depunerii de contestații se va constitui și o Comisie de soluționare a contestațiilor, pentru situațiile în care astfel de acțiuni urmează să aibă loc.

7.     Atribuțiile Comisiei de evaluare sunt următoarele:

       asigurarea securității dosarelor de candidatură depuse de entitățile private

       verificarea completitudinii și conformității documentelor care formează dosarul de candidatură (dosarele incomplete, depuse după data limită de depunere anunțate nu vor intra în procedură de selecție)

       analiza și evaluarea calitativă a dosarelor de candidatură

       analiza eligibilității entității private, conform Ghidului Solicitantului-condiții generale

       întocmirea raportului de evaluare a expresiilor de interes care centralizează constatările Comisiei de evaluare și rezultatele activității acesteia, respectiv admiterea/respingerea candidaturii

       furnizarea comunicatului final privind rezultatele evaluării

8.     Comisia de soluționare a contestațiilor se va constitui în vederea primirii, analizei și soluționării eventualelor contestații depuse de candidați și va utiliza prevederile aceleiași metodologii. Contestațiile se depun în ziua imediat următoare anunțării rezultatelor selecției dosarelor de candidatură. Soluționarea acestora se realizează în termen de o zi calendaristică. Rezultatele definitive după contestații de anunță conform pct. 3 din prezenta metodologie.