Proiectul pentru Învăţământul Rural

Proiectul pentru Învăţământul Rural asigură copilului tău:

  • profesori mai bine pregătiţi
  • materiale didactice şi carte şcolară
  • condiţii civilizate în şcoală: apă, căldură, grupuri sanitare, mobilier şcolar!

Plus şansa unei finanţări pentru şcoală, adică bani care nu trebuie daţi înapoi, pentru proiectele care vor să dezvolte învăţământul în satul tău!

Toţi copiii din mediul rural trebuie să meargă mai departe! Tu îi poţi ajuta!
 

Învăţământul românesc în mediul rural
În contextul transformărilor care au caracterizat societatea românească în ultimul deceniu şi jumătate, reforma sistemului educaţional ocupă un loc aparte: prin dinamică şi cuprindere, ea a devansat majoritatea reformelor sectoriale, beneficiind de o importantă mobilizare de resurse umane şi financiare în interior, iar pe plan extern de surse obţinute prin proiecte ale Băncii Mondiale şi programe Phare.

Cu excepţia unor măsuri specifice (de exemplu reabilitarea de şcoli, facilitarea transportului pentru elevii din satele îndepartate, comasarea unor şcoli, racordarea şcolilor rurale la sistemul ROEDUNET, dotarea bibliotecilor şcolare etc.), nu au existat programe de dezvoltare de ansamblu şi prioritară pentru învăţământul rural. Aceasta a dus la apariţia unor efecte secundare ale reformei, care au afectat echitatea şi au accentuat distanţa care există între mediul rural şi mediul urban, discrepanţele dintre elevii din mediul urban şi mediul rural, între ratele participării, ale absolvirii, ale urmării ciclurilor superioare de învăţământ, ca să nu mai vorbim de discrepanţe în ceea ce priveşte condiţiile materiale în general şi cele privind desfăşurarea procesului didactic.

Când vorbim de o asemenea intervenţie în invăţământul rural, memoria noastră culturală ataşeaza din punct de vedere al semnificaţiei sale sociale două imagini definitorii. Prima este aceea a dascălului de la ţara, apostolul neamului, cel care educă nu doar copii, dar este şi un educator al comunităţii şi un lider al acesteia. El dă dovadă de sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni şi de credinţă în misiunea sa. A doua imagine este aceea a copiilor de la ţara, cei care pleacă la oraş să înveţe carte, la îndemnul dascălului şi cu sacrificiul părinţilor şi care reuşesc în viaţă, în cultură, în politică. Mai seamănă aceste imagini tradiţionale cu situaţia de acum? Trebuie ele restaurate, readuse în realitate sau trebuie să ne îndreptăm spre altceva?

Proiectul pentru Învăţământul Rural se îndepărteaza puternic de aceste imagini. El nu este un proiect de reruralizare a învăţământului în secolul XXI, ci un proiect de dezvoltare a acestuia, de aducere la nivelul cerinţelor societăţii contemporane.

ORDIN

 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
Unităţii de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

 

              În temeiul Legii nr. 172/2001 de aprobare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului României nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii de management de proiect;

              Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre Romania şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în Romania";

              În temeiul Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială;

              Având în vedere aplicarea prevederilor Contractelor de finanţare nr. POSDRU/55/1.1/S/25952, POSDRU/87/1.3/S/63055, POSDRU 87/1.3/S/63122, POSDRU 87/1.3/S/53889, POSDRU/57/1.3/S/32629 încheiate între MECTS-UMPFE şi AMPOSDRU și SMIS 39144 încheiat între MECTS și AMPODCA;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

emite prezentul ordin:

 

Art. 1. Începând cu data prezentului ordin se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Unităţii de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, denumită în continuare UMPFE, prevăzut în Anexa 1.

 

Art. 2 (1) Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă este structură funcţională, fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizată la nivel de direcție.

                       (2)  UMPFE asigură, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut și al contractelor de finanțare managementul integrat al implementării:

        Proiectului privind Reforma Educației Timpurii (acord-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei) aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1454/2007;

        Proiectului pentru Educația Inclusivă (acord de împrumut BIRD 4825 RO, împrumut cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României);

        Proiectului POSDRU/55/1.1/S/25952 „Proces educațional optimizat în viziunea societății cunoașterii“, finanțare FSE;

        Proiectului  POSDRU/57/1.3/S/32629 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră“, finanțare FSE;

        Proiectului  POSDRU 87/1.3/S/53889 „Cadrul didactic – un profesionism în sistemul de învățământ“, finanțare FSE;

        Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63055 „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, finanțare FSE;

        Proiectului  POSDRU 87/1.3/S/63122 „Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban“, finanțare FSE;

        Proiectul SMIS 39144 „ Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR“

 

         (3) UMPFE funcţionează cu un număr de 16 de posturi de natură contractuală, în structura organizatorică prevăzută în Anexa  nr. 2 la prezentul ordin. Statul de funcții și statul de personal al Unităţii de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă sunt prevăzute în Anexele nr. 3 și nr. 4 la prezentul ordin.

        (4)   Personalul din cadrul Unităţii de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la finalizarea proiectelor implementate, fiind angajat prin  concurs sau detașare, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

        (5) În cazul personalului detașat în cadrul UMPFE, acesta va fi încadrat prin detașare, cu respectarea legislației în vigoare privind detașarea, dar nu mai mult de finalizarea activității proiectului. La încetarea detașării în cadrul UMPFE, personalul iși va relua activitatea pe funcția deținută anterior detașării.

        (6) Personalul UMPFE va fi salarizat în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale OMECTS nr. 3230/2012 privind salarizarea personalului angajat în cadrul UMPFE.

        (7) Încadrarea și salarizarea personalului din cadrul UMPFE se face prin decizie a ordonatorului principal de credite delegat.

 

Art. 3 (1) Se deleagă domnului Tiberiu Velter, în calitate de director al UMPFE competenţa de a  semna contractele şi documentele create şi emise specifice activităţii UMPFE care angajează raporturi juridice cu terţii.

                        (2) Se împuternicește domnul Tiberiu Velter, în calitate de director al UMPFE, să semneze, în numele MECTS-UMPFE, contractele de furnizare servicii (contracte civile) aferente derulării proiectelor contractate în calitate de beneficiar.

                       (3) Se împuternicește domnul Tiberiu Velter, în calitate de director al UMPFE, să semneze, în numele MECTS-UMPFE, actele adiționale la contracte de muncă încheiate în vederea exercitării activităților de management și implementare pentru proiectele contractate în calitate de beneficiar.

                       (4) Se împuternicește domnul Tiberiu Velter, în calitate de director al UMPFE, să numească membrii echipelor de management și implementare pentru proiectele contractate în calitate de beneficiar.

                       (5) Se împuternicește domnul Tiberiu Velter, în calitate de director al UMPFE, să reprezinte MECTS-UMPFE în relația cu autoritățile de management/organismele intermediare ale programelor operționale finanțate din fonduri externe nerambursabile.

 

            Art. 4. Cheltuielile de administrare aferente proiectelor implementate de UMPFE se suportă din fondurile proiectelor, în limitele stabilite prin acordurile de împrumut și contractele de finanțare pentru fondurile nerambursabile.

 

Art. 5. Începând cu data prezentului ordin, prevederile OMECT nr. 5237/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă se abrogă.

 

             Art. 6. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă şi Direcţia Generală Economic, Finanţe, Resurse Umane, precum și  persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

MINISTRU,

 

ECATERINA ANDRONESCU

 

 

 

Anexa nr. 1

 

 

 

Regulamentul de funcţionare

al Unităţii  de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE)

 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE) este un organism fără personalitate juridică, constituit la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, care asigură managementul unitar-integrat şi implementarea proiectelor finanţate din împrumuturile externe contractate de Guvernul României şi din fonduri structurale.

UMPFE este o unitate funcțională, organizată la nivel de direcție.

UMPFE monitorizează implementarea  proiectelor,  asigurând managementul integrat de proiect în conformitate  cu Acordurile de Împrumut dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,  în conformitate cu Acordurile subsidiare de Împrumut dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Ministerul Finanţelor Publice, precum  şi cu contractele  de finanţare din fonduri nerambursabile, încheiate cu autoritatea de management competentă pentru programul operaţional în cauză.

UMPFE urmărește îndeplinirea obiectivelor proiectelor cu maximă diligenţă şi eficienţă, profesionalism şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

UMPFE elaborează, în vederea depunerii, propuneri de proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în conformitate cu strategiile educaţionale ale MECTS.

În realizarea atribuţiilor sale, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut şi ale contractelor de finanţare din fonduri nerambursabile, UMPFE are, în principal, următoarele funcţii:

a.       de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei pentru derularea şi implementarea proiectelor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin acordurile de împrumut şi contractele de finanţare din fonduri nerambursabile;

b.      de reglementare şi sinteză, prin care asigură elaborarea de norme şi metodologii pentru realizarea obiectivelor proiectelor implementate, prin urmărirea aplicării instrucţiunilor necesare implementării proiectelor și prin elaborarea rapoartelor de progres conform solicitărilor;

c.       de management, prin asigurarea managementului unitar-integrat pentru proiectele implementate;

d.      de coordonare, prin coordonarea activităţilor de implementare a proiectelor;

e.       de administrare şi gestionare a bugetelor alocate proiectelor implementate, reprezentând sume din fondurile aferente împrumuturilor externe, componentei locale, finanţării nerambursabile acordată din fondurile structurale, finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţional, precum şi din contribuţia proprie;

f.       de reprezentare, prin care participă, în calitate de reprezentant al MECTS, pentru domeniul de activitate al proiectelor implementate.

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor implementate, UMPFE are următoarele responsabilităţi:

a.       asigurarea managementului integrat în vederea implementării proiectelor prin planificarea, organizarea, coordonarea, și controlul activităţilor de implementare a proiectelor în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut, ale contractelor de finanţare, ale legislaţiei naţionale și comunitare;

b.      monitorizarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor;

c.       supervizarea, monitorizarea şi coordonarea activităţilor derulate pentru implementarea proiectelor la nivel local;

d.      iniţierea actelor normative pentru aprobarea modificărilor necesare, conform prevederilor legale în vigoare;

e.       asigurarea şi coordonarea întregii activităţi de achiziţii în conformitate cu procedurile B.I.R.D, B.D.C.E şi legislaţiei româneşti în vigoare, respectând prevederile cuprinse în cadrul acordurilor de împrumut şi a contractelor de finanţare, urmărind asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională  şi cu politicile Uniunii Europene;

f.       transmiterea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, după caz, spre aprobare, a documentaţiei de licitaţie în vederea examinării, consultării şi acceptării;

g.      inţierea şi organizarea procedurilor privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări şi bunuri achiziţionate pentru obiectivele de investiţie cuprinse în proiectele implementare prin acordurile de împrumut;

h.      asigurarea activității de achiziții în cadrul proiectelor (procurement) şi punerea la dispoziție a documentelor pentru tragerea de fonduri din împrumut (disbursement), acțiuni efectuate sub incidenţa proiectelor implementate;

i.        întocmirea solicitărilor pentru deschiderile de credite bugetare și a rectificărilor necesare privind cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă, precum şi a celor cu finanţare nerambursabilă;

j.        angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din conturile speciale/conturile de trezorerie (după caz);

k.      păstrarea evidenţei financiar-contabile, în conformitate cu practicile financiare internaţionale acceptate şi ale legislaţia româneşti în vigoare, asigurând o evidenţă contabilă analitică distinctă a proiectelor pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestora;

l.        întocmirea situaţiilor financiare, trimestriale şi anuale şi înaintarea acestora Direcţiei Generale Economic, Finanţe, Resurse Umane din cadrul MECTS, în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate;

m.    întocmirea şi transmiterea către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a “Situaţiei cheltuielilor“ (SOE) şi a „Raportului de Management Financiar“ (FMR), la termenele contractuale;

n.      asigurarea depunerii cererilor de rambursare în conformitate cu instrucțiunile organismului intermediar/autorității de management competent pentru programul operațional în cauză;

o.      întocmirea şi transmiterea de rapoarte financiare şi rapoarte de progres, la termenele contractuale sau cu ocazia tragerilor, către B.I.R.D. şi B.D.C.E.;

p.      efectuarea rapoartelor periodice privind stadiul evoluţiei proiectelor şi transmiterea lor către băncile cofinanţatoare, Ministerul Finanţelor Publice şi MECTS, la solicitare;

q.      furnizarea datelor privind evidenţa plăților conform procedurilor împrumuturilor B.I.R.D., B.D.C.E. şi transmiterea periodică, conform prevederilor documentelor încheiate, a rapoartelor de progres către Ministerul Finanţelor Publice, MECTS şi băncilor cofinanţatoare, la intervalele şi în formatele precizate în documentele acordurilor de împrumut;

r.        asigurarea aplicării reglementărilor privind datoria publică şi a mecanismului financiar şi de raportare către Ministerul Finanţelor Publice;

s.       asigurarea raportării stadiului implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă prin transmiterea de Rapoarte tehnico-financiare, conform prevederilor contractelor de finanţare din fonduri structurale;

t.        asigurarea măsurilor şi implementarea acţiunilor de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare din fonduri structurale;

u.      asigurarea unui sistem de management privind controlul intern pentru toate operaţiunile financiar-contabile în conformitate cu prevederile documentelor de împrumut, ale contractului de finanţare din fonduri nerambursabile şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, precum și pentru asigurarea unei piste de audit adecvate;

v.      asigurarea relaţiilor funcţionale cu instituţiile cofinanţatoare, Ministerul Finanţelor Publice, autorităţile de management şi organismele intermediare, precum şi cu alte instituţii publice.

 

 

Interes general

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.


Licitatii
Concursuri
Evenimente