P.R.E.T.

PROIECTUL PENTRU REFORMA EDUCAŢIEI TIMPURII

Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) este un proiect naţional cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil. Euro şi se desfăşoară în intervalul 2007-2016.

Obiectivele proiectului

Scopul principal al Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.
Mai concret, Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii doreşte:

 • Să îmbunătăţească infrastructura actuală a sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de educaţie;
 • Să îmbunătăţească nivelul calităţii educaţiei preşcolare prin perfecţionarea cadrelor didactice şi asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 • Să eficientizeze sistemul educaţional prin crearea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, precum şi prin dezvoltarea sistemului de management educaţional al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

DESCRIEREA PROIECTULUI

Locaţie

Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii se va desfăşura la nivel naţional, în toate cele 42 de judeţe ale României (inclusiv Bucureşti) ca parte a programului mai larg de reformă a educaţiei timpurii din România şi a strategiei complexe de reformă a educaţiei timpurii (2005-2011) dezvoltate de MEdC.
Criteriile de selecţie a grădiniţelor care vor fi incluse în programul de reabilitare au fost stabilite, iar Inspectoratele Şcolare Judeţene au alcătuit, în colaborare cu Consiliile locale şi judeţene, o listă a acestor unităţi. De asemenea, va fi stabilit un sistem de prioritizare pentru dotarea grădiniţelor cu echipament ITC de bază, sistem care va avea în vedere aspecte precum:

 • numărul copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani;
 • implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean;
 • contribuţia financiară a Consiliului Local/ Judeţean.

Alte componente ale proiectului, precum formarea profesională a personalului din sistem şi asigurarea bazei materiale necesare procesului educaţional preşcolar, vor fi aplicate la nivel naţional.

COMPONENTELE PROIECTULUI

Componenta 1: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii

Obiectivul principal al acestei componente este îmbunătăţirea infrastructurii celor mai defavorizate grădiniţe, astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare, precum şi asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate.
În cadrul proiectului vor fi finanţate reabilitarea şi dotarea cu mobilier a grădiniţelor defavorizate, precum şi construcţia şi utilarea unor grădiniţe noi în anumite locaţii.. Va fi analizată, de asemenea, posibilitatea dotării claselor pregătitoare cu echipamente speciale.

Selecţia grădiniţelor

Alegerea grădiniţelor are la bază criterii care răspund scopului proiectului şi oferă posibilitatea ierarhizării în funcţie de nevoile de bază:

 • criteriul educaţional–cifra de şcolarizare;
 • criteriul social – va asigura îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru comunităţile din zone defavorizate;
 • starea clădirilor existente.

În cadrul proiectului, aproximativ 53.000 de copii din întreaga ţară vor beneficia de lucrările de reabilitare şi construcţie.

Componenta 2: Formarea şi perfecţionarea personalului din grădiniţe (manageri, cadre didactice, asistente, administratori şi alte categorii)

În cadrul proiectului vor fi organizate module specifice de perfecţionare pentru educatori (aproximativ 35.000 de persoane), personalul din centrele de îngrijire, îngrijitori/asistenţi/personal medical (aprox. 13.000), manageri (cca 2.500) şi părinţi.
La absolvirea acestor cursuri, cadrele didactice vor primi un certificat NCITT care va atesta numărul creditelor acumulate.

Componenta 3: Dezvoltarea capacităţii sistemului de a oferi servicii de calitate

A. Dotarea grădiniţelor cu material didactic, jocuri educative şi alte materiale necesare procesului de educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Obiectivul principal al acestei subcomponente este acela de a asigura accesul copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6/7 ani din toate grădiniţele din ţară (aprox 13.000) la:

 • material didactic (hărţi, planşe, modele);
 • jocuri educative;
 • cărţi/broşuri.

B. Înfiinţarea reţelei de Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)
Proiectul va dezvolta o reţea CRED care va oferi servicii complexe, precum:

 • programe de educare şi consiliere a părinţilor;
 • organizarea unor cursuri de perfecţionare pentru personalul din grădiniţe;
 • crearea şi furnizarea de material didactic;
 • organizarea unor evenimente publice şi invitarea/ implicarea comunităţii locale;
 • promovarea proiectelor destinate familiilor defavorizate;
 • desfăşurarea unor activităţi de înţelegere a diferenţelor culturale, etnice sau de altă natură;
 • programe de consiliere pentru părinţii unici sau foarte tineri;
 • schimburi de experienţă între educatori şi profesorii de psihopedagogie;

Se estimează că vor fi create aproximativ 318 centre de acest tip.

C. Înfiinţarea unor servicii specifice pentru copiii cu vârste între 0 – 6/7 ani cu dizabilităţi şi nevoi speciale
În conformitate cu strategia MEdC referitoare la integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul general de educare, proiectul va crea şi promova servicii destinate copiilor cu vârste între 0 – 6/7 ani cu dizabilităţi. Astfel, proiectul se va putea adresa nevoilor speciale ale copiilor cu dizabilităţi, începând de la o vârstă foarte mică şi şi în contextual integrării lor în sistemul educaţional de masă. Cu cât problemele copilului sunt abordate mai devreme, cu atât mai mari sunt şansele acestuia de a se integra mai târziu în alte grupuri de copii, în mod special în momentul înscrierii în clasa I..
Proiectul va crea, în cadrul grădiniţelor selectate, încăperi speciale destinate activităţilor cu copiii cu nevoi speciale, de la vârste foarte mici, de preferat între 0 şi 3 ani. Astfel, la împlinirea vârstei de 3 ani, aceşti copii vor putea fi înscrişi la aceeaşi grădiniţă, ceea ce va facilita integrarea lor în sistemul educaţional de masă, precum şi continuarea terapiei, acolo unde este necesar.
Pentru asigurarea unor servicii şi a unei terapii de calitate, va trebui ca autorităţile locale să pună la dispoziţie personalul necesar acestor activităţi din cadrul şcolilor speciale din judeţele/localităţile respective. În acelaşi timp, proiectul va asigura intervenţii complexe şi integrate prin:

 • crearea unor încăperi speciale destinate activităţilor cu copiii cu nevoi speciale în cadrul grădiniţelor noi (componenta 1), precum şi căi speciale de acces pentru copiii cu dizabilităţi motorii;
 • includerea, în modulele de formare profesională, a unor cursuri speciale destinate aspectelor specifice pe care le implică activităţile cu copiii cu dizabilităţi (Componenta 2);
 • realizarea şi furnizarea unor materiale şi cărţi speciale destinate părinţilor copiilor cu dizabilităţi (Component 3 – B).

D. Creşterea capacităţii MEdC şi a autorităţilor locale de a monitoriza, evalua şi dezvolta politici educaţionale
Serviciile oferite de site-ul web al MEdC vor fi actualizate în conformitate cu cerinţele proiectului, astfel încât să includă o secţiune complexă şi completă dedicată sistemului de educaţie preşcolară. Această secţiune va cuprinde şi "harta grădiniţelor", o extensie a actualei hărţi a şcolilor, care va furniza informaţii de bază cu privire la fiecare grădiniţă din ţară. Rapoartele referitoare la fiecare grădiniţă ar trebui să fie disponibile în diferite formate.

Efecte sociale

Rezultatele şi efectele programului vor fi monitorizate şi evaluate cu ajutorul indicatorilor care reflectă aspecte cheie ale implementării programului, precum:

 • îmbunătăţirea managementului grădiniţelor;
 • îmbunătăţirea vizibilităţii prin ridicarea nivelului de cunoştinţe ale părinţilor cu privire la performanţele copiilor lor
 • îmbunătăţirea infrastructurii existente prin intermediul lucrărilor de reabilitare;
 • perfecţionarea cadrelor didactice din sistem;
 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale.

Proiectul urmăreşte creşterea accesului în grădiniţe ca măsură principală a succesului său. Principalii indicatori care vor fi utilizaţi pentru evaluarea şi monitorizarea rezultatelor proiectului vor fi:

  • rata de înscriere în sistemul preşcolar pe grupe de vârstă;
  • rata înscrierii în clasa I;
  • nivelul repetenţiei şi al abandonului şcolar/ clasă;
  • reabilitarea a 340 de grădiniţe şi dotarea lor cu echipamente specifice, precum şi cu căi speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
  • construirea a 410 grădiniţe noi, dotate cu echipamente specifice, precum şi cu căi speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
  • instruirea a 100% dintre cadrele didactice din grădiniţe;
  • instruirea a 100% dintre directorii de grădiniţe;
  • instruirea a 100% dintre îngrijitorii/asistenţii/administratorii etc din grădiniţe;
  • înfiinţarea a 318 Centre de Resurse care să ofere un pachet complex de servicii în sprijinul comunităţii;
  • % din cele 13.000 de grădiniţe dotate cu material didactic, jocuri etc.;
  • numărul copiilor din mediile urban şi rural care beneficiază de lucrări de reabilitare/ construcţii noi.

(buget estimat: 88.30 mil EUR)

Ce ne propunem?

Scopul principal al Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.
Mai concret, Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii doreşte:

 • Să îmbunătăţească infrastructura actuală a sistemului de educaţie prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor preşcolare;
 • Să ridice nivelul educaţiei preşcolare prin perfecţionarea cadrelor didactice şi asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 • Să eficientizeze sistemul educaţional prin crearea Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, precum şi prin dezvoltarea sistemului de management educaţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Unde?

Proiectului pentru reforma educaţiei timpurii se va desfăşura la nivel naţional, în toate cele 42 de judeţe ale României (inclusiv Bucureşti) ca parte a programului mai larg de reformă a educaţiei timpurii din România şi a strategiei complexe de reformă a educaţiei timpurii (2005-2011) dezvoltate de MEdC.

Ce vom face?

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii

Obiectivul principal al acestei componente este îmbunătăţirea infrastructurii celor mai defavorizate grădiniţe, astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare, precum şi asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate.
În cadrul proiectului vor fi finanţate reabilitarea şi dotarea cu mobilier a grădiniţelor defavorizate, precum şi construcţia şi mobilarea unor grădiniţe noi în anumite locaţii.. Va fi analizată, de asemenea, posibilitatea dotării claselor pregătitoare cu echipamente speciale.

 • În cadrul proiectului, aproximativ 53.000 de copii din întreaga ţară vor beneficia de lucrările de reabilitare şi construcţie

Formarea şi perfecţionarea a personalului din grădiniţe (manageri, cadre didactice, asistente, administratori şi alte categorii)

În cadrul proiectului vor fi organizate module specifice de perfecţionare pentru educatori (aproximativ 35.000 de persoane), personalul din centrele de îngrijire, îngrijitori/asistenţi/personal medical (aprox. 13.000), manageri (cca 2.500) şi părinţi.

Dezvoltarea capacităţii sistemului de a oferi servicii de calitate

Cum?

A. Dotarea grădiniţelor cu:

 • material didactic (hărţi, planşe, modele);
 • jocuri educative;
 • cărţi/broşuri.

B. Înfiinţarea reţelei de Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)
C. Înfiinţarea unor servicii specifice pentru copiii cu vârste între 0 – 6/7 ani cu dizabilităţi şi nevoi speciale
D. Creşterea capacităţii MEdC şi a autorităţilor locale de a monitoriza, evalua şi dezvolta politici educaţionale

Beneficii

Rezultatele şi efectele programului vor fi monitorizate şi evaluate cu ajutorul indicatorilor care reflectă aspecte cheie aşe implementării programului, precum:

 • îmbunătăţirea managementului grădiniţelor;
 • îmbunătăţirea vizibilităţii prin ridicarea nivelului de cunoştinţe ale părinţilor cu privire la performanţele copiilor lor
 • îmbunătăţirea infrastructurii existente prin intermediul lucrărilor de reabilitare;
 • perfecţionarea cadrelor didactice din sistem;
 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale.
 • reabilitarea a 340 de grădiniţe şi dotarea lor cu echipamente specifice, precum şi cu căi  speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
 • construirea a 410 grădiniţe noi, dotate cu echipamente specifice, precum şi cu căi  speciale de acces pentru copiii cu disabilităţi;
 • instruirea a 100% dintre cadrele didactice din grădiniţe;
 • instruirea a 100% dintre directorii de grădiniţe;
 • instruirea a 100% dintre îngrijitorii/asistenţii/administratorii etc din grădiniţe;
 • înfiinţarea a 318 Centre de Resurse care să ofere un pachet complex de servicii în sprijinul comunităţii;
 • procentul din cele 13.000 de grădiniţe dotate cu material didactic, jocuri etc;
 • numărul copiilor din mediile urban şi rural care beneficiază de lucrări de reabilitare/ construcţii noi..
Interes general
Licitatii
Concursuri