Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE
« Înapoi

Proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”

Proiectul „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat” este selectat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) si finantat din Fondul Social European.
Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani (2008 – 2011), fiind implementat în parteneriat cu Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium Design Group.
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor (mentorilor) şi acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
 
 

Proiectul urmăreşte:

 • Sa optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat şi sa le abiliteze in construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale de calitate;
 • Sa structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii (promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
 • Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etno-cultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)   

 

Cui se adresează proiectul?
Proiectul îşi propune să creeze o ofertă de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din mediul rural şi din oraşele defavorizate, având în vedere un grup ţintă de aprox. 29.000 de cadre didactice, dintre care cca. 20.000 de cadre didactice din mediul rural şi cca. 9.000 de cadre didactice din oraşele defavorizate.
PIR nu a acoperit toate cadrele didactice din mediul rural, acestea fiind cuprinse în programul de mentorat în proporţie de aprox. 70%. Cadrele didactice din mediul rural care nu au fost cuprinse în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (2003 - 2009) vor beneficia de mentorat în cadrul programului de faţă.
Proiectul se concentrează asupra acestui grup ţintă deoarece accesul acestor cadre didactice la programe de formare continuă este limitat; testările naţionale şi internaţionale din ultimii ani au arătat o discrepanţă considerabilă între nivelul de achiziţii al elevilor din şcolile oraşelor mari şi cel al elevilor din şcolile rurale şi din oraşele mici;şcolile din aceste zone au resurse didactice limitate iar colaborarea dintre şcoală şi comunitate este redusă; rezultatele intervenţiei de mentorat din PIR a demonstrat eficienţa acestui tip de program.
Proiectul va fi desfăşurat în şcolile din mediul rural şi din mediul urban defavorizat şi, prin aceasta, va contribui la asigurarea egalităţii de şanse şi a accesului la un învăţământ de calitate pentru elevii din medii sociale defavorizate.

 
De ce formare continuă prin activităţi de mentorat?
Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie element important de plus calitativ adus de acest proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat şi sprijinit să-şi identifice un set de ţinte de dezvoltare în funcţie de care să selecteze, împreună cu mentorii, acele module de formare care pot contribui cel mai eficient la atingerea obiectivelor stabilite. Programul de formare, dincolo de oferta generală, dovedeşte un important grad de flexibilitate şi de adaptabilitate la condiţiile particulare din fiecare şcoală.
Mentoratul prezintă o serie de avantaje care sporesc eficienţa formării:
- activităţile din program se desfăşoară în cadrul şcolii, evitând afectarea procesului educativ şi a programului zilnic de activitate a cadrelor didactice şi a elevilor, ca şi dislocarea cadrelor didactice din localităţile de reşedinţă.
- toate cadrele didactice dintr-o şcoală sunt cuprinse în acelaşi program de formare beneficiind, implicit, de un program care facilitează consolidarea echipei şcolii. În cadrul secvenţelor de fomare asistată la distanţă cadrele didactice fiind prevăzute atât sarcini de muncă individuală cât şi sarcini de muncă în echipă şi vor utiliza un set de instrumente software gândit şi dezvoltat să ajute la realizarea programului de dezvoltare profesională.
- programul este structurat pe 5 etape de intervenţie la nivelul fiecărei unităţi şcolare: prezentarea ofertei de formare; analiza de nevoi la nivelul grupului de cadre didactice; stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didactic; sesiunile de formare directă şi cele de formare asistată la distanţă; evaluarea şi certificarea participanţilor
Mentorul de dezvoltare profesională... mai mult decât un formator
Cei 50 de mentori care desfăşoară activitatea de mentorat din proiect sunt cadre didactice ce beneficiază de experienţă atât la catedră cât şi în calitate de mentor şi/sau formator, cu reale aptitudini pentru lucrul în echipă, precum şi excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie.
Întreaga echipă de mentori a beneficiat de un program susţinut de dezvoltare profesională (ca formatori şi ca mentori de dezvoltare profesională continuă) şi are, de asemenea, prevăzută în program o activitate periodică de actualizare a informaţiilor şi de schimb de bune practici.

 
Ce module de formare propune programul de mentorat
Programul de mentorat utilizează un curriculum specific, ce cuprinde 8 module pe tematici diferite.
Programul are la bază modulele elaborate în anul 2004 în cadrul PIR, care au fost revizuite şi îmbogăţite cu subiecte şi aplicaţii practice de actualitate şi acreditate.
Cele 8 module actualizate pot fi grupate în două mari categorii - module generale şi module specifice - fiecare categorie cuprinzând următoarele titluri:
 
Module generale:
 • Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
 • Evaluarea continuă la clasă;
 • Cunoaşterea elevului;
 • Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
 
Module specifice:
 • Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
 • Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
 • Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
 • Management instituţional/de proiect

 
Modulele sunt astfel structurate încât cadrele didactice, stabilindu-şi propriile ţinte de dezvoltare profesională sub îndrumarea mentorilor, îşi vor putea selecta modulele pe care doresc să le urmeze pe parcursul unui semestru. Fiecare cadru didactic va putea opta pentru o combinaţie de 4 module din cele 8 disponibile în program.
De asemenea, fiecare cadru didactic interesat va putea parcurge modulele de mentorat într-un format modern, on-line, utilizând platforma de eLearning a proiectului disponibilă pe portalul proiectului la adresa:
mentorat.pmu.ro

 
Rezultatele anticipate ale proiectului
 • Un program integrat de dezvoltare profesională bazat pe un curriculum modern, flexibil şi aplicat nevoilor cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban devaforizat, acreditat de CNFP-MECI
 • Un curriculum de formare continuă acreditat CNFP, ce cuprinde un set de 8 module de formare cu teme moderne şi de actualitate şi o echipă de 50 de mentori cu experienţă în teren, care va putea fi preluată de structurile din sistem pentru a replica acest tip de program de dezvoltare profesională;
 • Un mecanism modern şi eficient de formare on-line a cadrelor didactice din toată ţara;
 • 29.000 de cadre didactice participante în programul de mentorat, dintre care cel puţin 90% certificate;
De asemenea, la finalul proiectului:
 • cadrele didactice participante în proiect vor fi capabile să conştientizeze importanţa autoanalizei şi autocunoaşterii în formarea profesională continuă, să-şi evalueze proriile nevoi deformare şi să-şi stabilească propriile ţinte de dezvoltare profesională
 • la nivelul fiecărei şcoli implicate în proiect vor exista echipe de cadre didactice cu abilităţi îmbunătăţite de a studia individual şi în grup, de a aprofunda cunoştinţele care vizează dezvoltarea competenţelor metodologice în domenii stabilite prin planul de dezvoltare profesională.
 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.