Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat FSE
« Înapoi

Aspecte privind stadiul implementarii proiectului - III Aspecte privind programul de mentorat

 

 
 
III Aspecte privind programul de mentorat
 
3.1. Dezvoltarea curriculum-ului de formare - FINALIZAT
 
Pentru dezvoltarea curriculum-ului de formare a cadrelor didactice, revizuirea şi acreditarea modulelor de mentorat au fost desfăşurate următoarele activităţi:
 
    *      Constituirea echipei de autori de module şi a echipei de revizuire a curriculum-ului de mentorat;
    *      Organizarea unei întâlniri de lucru a echipei de autori de curriculum şi de module;
    *      Revizuirea curriculum-ului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 
Principalele criterii care au stat la baza construirii curriculum-ului pentru prezentul program de dezvoltare profesională a cadrelor didactice au fost:
 
    *      Criteriul adecvării la nevoile de formare ale echipelor de cadre didactice, precum şi la condiţiile concrete din şcoli. La începutul fiecărui stagiu de mentorat de 1 semestru, mentorii, împreună cu cadrele didactice vor realiza o analiză detaliată a nevoilor de formare pe care cadrele didactice şi-o vor asuma şi o vor transpune în ţinte individuale de dezvoltare profesională ce vor fi evaluate la finalul stagiului.
 
    *      Criteriul adecvării programului la categoriile de competenţe considerate prioritare în unităţile şcolare în urma analizei de nevoi: alegerea tematică a modulelor a ţinut seama de nevoia ameliorării şi restructurării unora dintre competenţele profesionale ale personalului didactic, şi anume: utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/de grup, scopului şi tipului lecţiei; ameliorarea competenţelor de comunicare la clasă; a competenţelor de comunicare cu comunitatea locală; ameliorarea competenţelor de autoformare continuă etc.
 
    *      Criteriul integrării logice şi tematice a modulelor propuse: modulele au fost astfel alese şi ordonate încât ele să aibă o logică internă şi să poată funcţiona integrat, în manieră sistemică.
 
    *      Criteriul actualităţii temelor şi al adecvării la actualele politici ale MECI: temele pentru care am optat sunt actuale şi ele se înscriu în aria de interes a actualelor mutaţii din învăţământul românesc.
 
    *     Revizuirea modulelor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
    *     Acreditarea programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, incluzând curriculumul şi modulele de formare.
 
În urma acreditării programului de mentorat, cadrele didactice care vor parcurge programul si vor finaliza cu succes etapa de evaluare de la finalul acestuia, vor fi certificate obţinând un număr de 60 de credite profesionale transferabile.
 
3.2. Dezvoltarea modulelor destinate programului de dezvoltare profesională - FINALIZAT
 
Modulele destinate programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice utilizate în cadrul prezentului proiect reprezintă o versiune revizuită, îmbunătăţită şi actualizată a modulelor de formare elaborate în anul 2004 în cadrul componentei de mentorat a Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR). Spre deosebire de PIR, în cadrul prezentului proiect grupul ţintă a fost lărgit incluzând şi cadre didactice din mediul urban defavorizat. Totodată, s-a ţinut cont de faptul că situaţia învăţământului românesc în anul 2009 comportă o serie de particularităţi şi trăsături specifice diferite de cele caracteristice anului 2004.
În aceste condiţii, setul de module revizuite, îmbunătăţite şi actualizate propuse în cadrul proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” cuprinde următoarele 8 titluri, împărţite pe două categorii mari, după cum urmează:
 
I. Module generale: (click pentru versiunile pdf)
 
   1.      Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
   2.      Evaluarea continuă la clasă;
   3.      Cunoaşterea elevului;
   4.      Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare.
 
II. Module specifice: (click pentru versiunea pdf)
 
   1.      Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
   2.      Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
   3.      Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
   4.      Management instituţional/de proiect.
 
3.3. Selecţia mentorilor - FINALIZAT
 
Selecţia mentorilor a vizat constituirea unei echipe de 50 de formatori cu experienţă solidă, la nivel naţional, în domeniul formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Metodologia de selectie a mentorilor a fost elaborata în baza prevederilor:
 
    *      Hotărârii de Guvern nr. 366/18 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
    *      Contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/3/1.3/S/1.
 
Criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de mentor au fost următoarele:
 
    *      să fie cadru didactic cu experienţă la catedră;
    *      să posede solide cunoştinţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
    *      să fi activat în calitate de mentor şi/sau formator şi în alte proiecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
    *      să posede excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi reale aptitudini pentru lucrul în echipă;
    *      să posede obligatoriu permis de conducere auto, categoria B.
 
    *      Lansarea publică a anunţului de selecţie a mentorilor
 
Anunţul de selecţie a fost publicat în data de 9 ianuarie 2008 pe următoarele mijloace de informare:
 
    *      www.didactic.ro
    *      www.stiriong.ro
    *      www.cedu.ro
 
În urma lansării anunţului de selecţie au fost înregistrate 362 de candidaturi.
 
    *      Evaluarea dosarelor de candidatură şi pre-selectarea candidaţilor pentru etapa de interviuri
 
Evaluarea dosarelor de candidatură a fost realizată de reprezentanţi ai Unităţii de Management al Proiectelor cu Finantare Externă si ai Partenerului Educaţia 2000+ Consulting. Evaluarea s-a finalizat în februarie 2009.
 
    *      Desfăşurarea interviurilor
 
Candidaţii ale căror dosare au corespuns cel mai bine criteriilor stabilite pentru selecţia mentorilor, au fost invitaţi la sediul SC Educaţia 2000+ Consulting pentru interviu.
Din totalul de 362 dosare depuse, la interviu au fost invitaţi 147 de candidaţi care au satisfacut criteriile de selecţie anterior stabilite în metodologie. Sesiunile de interviu au avut loc în perioada 6 februarie – 2 martie 2009.
 
    *      Evaluarea finală a candidaţilor şi stabilirea listei candidaţilor selectaţi pentru postul de mentor
 
Procesul de selecţie s-a încheiat în martie 2009 prin selectarea unui număr de 50 de mentori, conform necesităţilor proiectului.
 
2.4. Formarea iniţială a mentorilor
 
Primul seminar de formare a mentorilor a avut loc în perioada 9-13 martie 2009 la Bucureşti,având o durată de 5 zile/cursant. Principalele obiective ale seminarului au fost:
 
    *      familiarizarea participantilor cu specificul programului de mentorat din cadrul Proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”;
    *      facilitarea înţelegerii de către mentori a structurii, conţinutului şi a modalităţilor de utilizare a modulelor de formare pentru cadrele didactice în cadrul procesului de mentorat;
    *      abilitarea mentorilor în realizarea analizei de nevoi în teritoriu;
    *      facilitarea identificării stilului personal în formare;
    *      abilitarea mentorilor în planificarea, organizarea şi gestionarea eficientă a programului de mentorat;
    *      dezvoltarea competenţelor de planificare, organizare şi evaluare a unui stagiu de formare;
    *      utilizarea instrumentelor şi documentelor de lucru necesare în procesul de implementare şi raportare.
 
Asistarea la distanţă a activităţii mentorilor este menită să completeze procesul iniţial de formare a acestora şi să le ofere suport pe perioada implementării activităţilor de mentorat; activitatea se derulează în paralel cu activitatea de mentorat din şcoli, incluzând, printre altele:
 
    *      furnizarea de suport şi asistenţă mentorilor în implementarea activităţii de mentorat prin intermediul telefonului, mesageriei electronice etc;
    *      furnizarea de materiale educaţionale suplimentare prin intermediul portalului de proiect, inclusiv exemple de bune practici.
 
Pentru a oferi un maximum de eficienţă programului de mentorat, în cadrul proiectului a fost conceput şi furnizat tuturor celor 50 de mentori un Ghid al mentorului, cuprinzând instrumentele de lucru ale acestora:
 
    *      Instrumente de planificare;
    *      Instrumente de colectare a feed-back-ului din partea cursanţilor;
    *      Instrumente de raportare;
    *      Portofoliul cadrelor didactice.
 
A fost organizată o sesiune de follow-up pentru formarea mentorilor şi a fost dezvoltat un mecanism de asistare şi formare on-line a acestora. Mai mult decât atât, s-a furnizat suport şi asistenţă mentorilor în implementarea activităţii de mentorat:
-          1.609 formulare de înregistrare a grupului ţintă şi declaraţiile aferente verificate şi centralizate;
-          1 pachet de instrucţiuni cuprinzând norme de organizare a evaluării şi certificării cursanţilor, organizarea sesiunilor de evaluare, întocmirea documentelor necesare conform metodologiei CNFP;
-          49 planificări evaluări cursanţi;
Au fost furnizate materiale educaţionale suplimentare, inclusiv exemple de bune practici:
-       1 pachet de prezentări cuprinzând norme de organizare a evaluării şi certificării cursanţilor, organizarea sesiunilor de evaluare, întocmirea documentelor necesare conform metodologiei CNFP;
-       1 întâlnire cu formatorii din domeniul educaţional.
 
 
 
 
3.5. Mentoratul în şcoli
 
Prima activitate desfăşurată de mentori în cadrul proiectului a fost cea de planificare a activităţii de mentorat.
Fiecare dintre cei 50 de mentori a elaborat planificarea activităţilor de mentorat pentru şcolile alocate, pornind de la actualizarea informaţiilor care au stat la baza elaborării proiectului – date privind numărul de şcoli din oraşele/comunele alocate, numărul de cadre didactice din şcolile beneficiare, etc.
Planificările au inclus în final programarea şcolilor beneficiare pe luni de proiect, modalităţi eficiente de grupare a şcolilor în clustere, organizarea orelor de mentorat în funcţie de programul specific diferitelor instituţii de învăţământ etc.
Mentorii au actualizat informaţiile necesare (număr de şcoli, număr de cadre didactice, modalităţi eficiente de grupare în clustere, programul specific diferitelor instituţii de învăţământ) direct de la şcoli, dar în corelare şi cu sprijinul inspectoratelor şcolare din cele 41 de judeţe.
Pe baza informaţiilor actualizate, toţi cei 50 de mentori au realizat planificări generale (pentru întreg proiectul), precum şi planificările aferente semestrului II al anului şcolar în curs – 2008-2009.
Activitatea de mentorat a fost organizată pe cinci perioade de intervenţie, aferente celor cinci semestre şcolare acoperite de proiect. Şcolile au fost grupate în circa 2.720 de clustere în funcţie de aşezarea geografică şi de numărul de cadre didactice înscrise în programul de mentorat. Organizarea şcolilor în clustere sau grupuri de şcoli s-a realizat, de regulă, fie grupând şcolile din aceeaşi comună sau din acelaşi oraş (în cadrul oraşelor mai mici), fie grupând şcolile subordonate împreună cu şcoala principală, cu personalitate juridică. Principalul principiu care a ghidat această activitate a fost apropierea de şcoală, astfel încât deplasarea cadrelor didactice din şcoala de origine să fie redusă la minimum.
Activitatea de mentorat se desfasoară la nivel de scoala, fiind implementata în mod direct de către echipa de 50 de mentori.
Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii de mentorat la nivelul şcolilor (clusterelor) presupune, pentru fiecare grup în parte 5 etape de intervenţie la nivelul fiecărei unităţi şcolare:
 
    *      prezentarea ofertei de formare;
    *      analiza de nevoi la nivelul grupului de cadre didactice;
    *      stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didactic;
    *      livrarea sesiunilor de formare directă;
    *      livrarea sesiunilor de formare asistată la distanţă;
    *      evaluarea cadrelor didactice implicate în proiect în vederea acordarii atestatului de formare cu numărul de credite aferente formării.
 
Pentru perioada de raportare, şcolile incluse în activitatea de mentorat au parcurs cel puţin primele 5 etape.
Activitatea de mentorat în şcoli a demarat efectiv la sfârşitul lunii martie 2009, până în prezent fiind cuprinse în mentorat:
 
    *      Un număr de 228 scoli beneficiare;
    *      Un număr de 3.162 de cadre didactice, dintre care 2.418 femei.
 
În activitatea lor, mentorii se bazează pe o serie de instrumente specifice precum:
 
    *   Instrumente tehnice de derulare a activităţii de mentorat, elaborate în cadrul proiectului;
    *      Setul de 8 module de mentorat;
    *      Resurse educaţionale suplimentare dezvoltate de către mentori sau cadre didactice şi puse la dispoziţia tuturor prin intermediul portalului de proiect şi al forumului integrat;
    *      Echipamente TIC achiziţionate în proiect, precum calculatorul portabil, videoproiectorul si Internetul, ca resursă educaţională suplimentară;
    *      Articole de papetărie specifice.
 
Cele 228 şcoli cuprinse în proiect până la data prezentului raport se află în diferite faze ale programului de mentorat, dintre cele enumerate mai sus, în funcţie de momentul în care au fost introduse în proiect şi de planificarea realizată de mentor.
Ţinând cont de faptul că specificul programului de mentorat presupune derularea activităţilor cu cadrele didactice în şcoală, la locul în care acestea îşi desfăşoară activitatea curentă, precum şi asistarea cadrelor didactice participante la clasă, pentru a putea observa modalitatea acestora de performare şi pentru ca mentorul să poată furniza feed-back-ul necesar, derularea activităţii de mentorat în şcoli a încetat pe durata vacanţei şcolare, urmând să reînceapă la începutul anului şcolar 2009-2010.
 
3.5.1. Planificarea intervenţiei mentorilor în teren
Activitatea de mentorat se desfăşoară la nivel de şcoală, fiind planificată din acest motiv pe parcursul semestrelor şcolare. În cursul lunii septembrie 2009 a fost definitivat procesul de elaborare a planificării activităţii mentorilor în teren pentru semestrul I al anului şcolar 2009-2010 (proces început cu ocazia sesiunii de follow-up), fiind realizate totodată şi planificările lunare ale mentorilor.
Planificarea detaliată a activităţilor pentru fiecare lună a presupus adaptarea programului mentorilor la programul de activitate al şcolilor şi al cadrelor didactice incluse în program – programul de intervenţie a mentorilor în fiecare şcoală fiind discutat şi agreat cu echipele de management ale şcolilor.
3.5.2. Desfăşurarea activităţii de mentorat
Activitatea de mentorat se desfăşoară la nivel de şcoală, fiind planificată din acest motiv pe parcursul semestrelor şcolare. Prin urmare, în perioada iulie – august 2009 activitatea a fost suspendată, mentorii reintrând în şcoli în luna septembrie, imediat după finalizarea sesiunii de follow-up.
În activitatea lor, mentorii se bazează pe o serie de instrumente specifice precum:
-          Instrumente tehnice de derulare a activităţii de mentorat, elaborate în cadrul proiectului;
-          Setul de 8 module de mentorat;
-          Resurse educaţionale suplimentare dezvoltate de către mentori sau cadre didactice şi puse la dispoziţia tuturor prin intermediul portalului de proiect şi al forumului integrat;
-          Echipamente TIC achiziţionate în proiect, precum calculatorul portabil, videoproiectorul si Internetul, ca resursă educaţională suplimentară;
-          Articole de papetărie specifice.
Principalele activităţi ale mentorilor pe parcursul perioadei de raportare s-au concretizat în:
-         Pregătirea şi multiplicarea documentelor de lucru: analiza de nevoi, fişa de înregistrare a progresului profesional, materialele de prezentare ale modulelor; materialele necesare susţinerii şi evaluării activităţilor de formare directă;
-         Livrarea programului de mentorat propriu-zis în şcoli (potrivit tabelului 1 de mai jos);
-         Completarea fişelor pentru portofoliile cursanţilor;
-         Participări la activităţile de lucru on-line.
Cele 381 şcoli cuprinse în proiect în perioada iunie-decembrie 2009 se află în diferite faze ale programului de mentorat, dintre cele enumerate mai sus, în funcţie de momentul în care au fost introduse în proiect şi de planificarea realizată de mentor. Iată situaţia mai jos:
Tabel 1 – Situaţia activităţii de mentorat până la 31 octombrie 2009:
Nr. crt.
Etapa de mentorat
Situaţia şcolilor incluse în mentorat pe etape
Situaţia cadrelor didactice incluse în mentorat pe etape
1.
Prezentarea ofertei de formare
-
-
2.
Analiza de nevoi la nivelul grupului de cadre didactice
44
493
3.
Stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didactic
109
1.123
4.
Livrarea sesiunilor de formare directă
228
3.155
5.
Evaluarea şi certificarea cadrelor didactice
0
0
 
TOTAL şcoli/ cadre didactice incluse în mentorat
381
4.771
Poziţiile prezentate in tabel sunt cumulative, în sensul că, la data de raportare, şcolile/cadrele didactice raportate la faza 2 – „analiza de nevoi la nivelul grupului de cadre didactice”, au parcurs implicit etapa 1; şcolile/cadrele didactice raportate la faza 3 – „stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didactic”, au parcurs implicit etapele 1 şi 2, etc.
 
3.5.3. Desk-monitoring şi raportarea activităţii de mentorat
Activitatea de dezvoltare profesională desfăşurată la nivelul şcolii în cadrul proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, este monitorizată prin două tipuri de activităţi de monitorizare, astfel:
  1. monitorizarea activităţii de planificare şi de mentorat la distanţă (desk-monitoring) şi
  2. observarea directă a activităţii mentorilor (field monitoring, în cadrul activităţilor de monitorizare a proiectului).
În atribuţiile Partenerului 1 a intrat activitatea de desk-monitoring, care a inclus evaluarea şi, după caz, aprobarea următoarelor tipuri de documente:
-         Situaţia revizuită a şcolilor şi cadrelor didactice care corespund criteriilor de includere în proiect (ţinând cont de faptul că reţeaua şcolară se modifică de la an la an, o serie de şcoli fiind desfiinţate, altele comasate etc., în special în regiunile defavorizate şi, de asemenea, ţinând cont de mişcarea cadrelor didactice de la an la an, chiar şi de la un semestru la altul);
-         Revizuirea şi actualizarea documentelor de planificare a activităţii de mentorat;
-         Verificarea rapoartelor specifice activităţii de mentorat;
-         Verificarea documentelor administrative şi financiare (ordine de deplasare, fişe de pontaj etc. anexate deconturilor financiare efectuate către Beneficiar – MECTS UMPFE).
 
 
3.6. Alte aspecte privind derularea proiectului
 
In perioada martie – iulie 2009 proiectul a fost implementat cu prioritate în mediul rural, vizate fiind cadrele didactice din şcolile cu acces mai scăzut la programe de formare continuă cu un continut atat de comprehensiv, flexibil şi adaptat nevoilor de formare ale cadrelor didactice precum cel oferit de proiectul de faţă.
Acest obiectiv orizontal al POSDRU, egalitatea de şanse, este avut în vedere în cadrul proiectului prin includerea tuturor categoriilor de cadre didactice din şcolile vizate de proiect, indiferent de specialitate, iar în urma interviurilor de grup şi individuale efectuate de către echipa de implementare în cadrul activităţii de monitorizare pe perioada de raportare, a reieşit un grad de satisfacţie ridicat al participantilor la activităţile de mentorat, fiind adesea menţionat faptul că oferta de formare răspunde unor nevoi de formare dintre cele mai diverse.
Tot în cadrul monitorizării, participanţii care au fost incluşi în programul de mentorat pe perioada de raportare (dintre care: 1.522 de cadre didactice din mediul rural si 2.418 femei) au apreciat ca un avantaj al programului de mentorat faptul că este livrat la nivel de şcoală, ceea ce măreşte accesul şi oferă şanse de formare şi perfecţionare continuă tuturor categoriilor de cadre didactice, îndeosebi celor din mediul rural.
Livrarea programului de mentorat cu prioritate în medii defavorizate sporeşte totodată şansele de acces ale tuturor elevilor/tinerilor, fără nici un fel de discriminare, la un învăţământ de calitate în care se utilizează strategii didactice diferenţiate în funcţie de nevoile specifice ale acestora. În perioada de raportare, elevii din cadrul a 228 de şcoli situate în medii defavorizate au beneficiat indirect de activităţile din cadrul proiectului, prin aplicarea la clasă de către cadrele didactice din aceste şcoli a cunoştinţelor şi abilităţilor achiziţionate prin program (fie prin sesiunile de formare directă, fie prin asistarea la distanţă şi la clasă oferite de către mentori).
 
Până la finalul anului 2009, în programul de formare continuă a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat sunt cuprinse 6874 cadre didactice.
 
 
 
 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Interes general

04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


2009.05.01 Anunţ privind conferinţa de lansare a proiectului

În perioada 14-16 mai 2009 va avea loc la Poiana Braşov, în complexul hotelier Ana, conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European.