R.O.S.E

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT
ROSE


ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.


Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.
Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.


Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:


(i)    activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);
(ii)    activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și
(iii)    lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).


Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).
Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.


Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:


(i)    revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;
(ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;
(iii)    creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;
(iv)    revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;
(v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.Componenta 2 Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, prin acordare de granturi, în valoare totală de 49,1 milioane de Euro pentru a sprijini studenții în situație de risc.


Se vor finanța două scheme de granturi, una necompetitivă, alta competitivă.
Schema de granturi necompetitive pentru universități va acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România, precum agricultura, ingineria, ştiinţele exacte și medicina. În cadrul acestei scheme se vor finanța activităţi eligibile, cum ar fi: programe remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.
Proiectul își propune să sprijine aproximativ 60.000 de studenți aflați în situație de risc din circa 300 de facultăți (aproximativ 85% din facultățile din universitățile de stat). Perioada de derulare a granturilor acordate universităților este de maximum 3 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.
Schema de granturi necompetitive va debuta în 2017 (prima etapă va include aproximativ 25% din facultățile eligibile) și va fi continuată în a doua etapă, în 2018, cu restul de facultăți eligibile.
În cadrul unei alte scheme de granturi competitive se vor finanța următoarele:


a) programe de tip ”punte”/ „summer bridge” în campus ce pot include activităţi precum:


(i) cursuri de vară de nivel universitar pentru elevii de liceu, pentru a le oferi elevilor o experienţă universitară timpurie;
(ii) parteneriate licee-universităţi-piaţa muncii, pentru a promova beneficiile învăţământului terţiar şi ale inserţiei profesionale; şi
(iii) dezvoltarea de programe de tutoriat în campus, gestionate şi coordonate de universităţi, pentru elevii de liceu, tutoriatul fiind asigurat de către personalul academic şi/ sau studenţi în ani terminali.


b) crearea, dezvoltarea și asigurarea funcționării inițiale a unor centre de învățare/ laboratoare în universităţi, cu scopul de a creşte gradul de menținere în universitate a studenţilor aflaţi în situaţie de risc, prin dezvoltarea de competenţe specifice, şi asigurarea unor servicii de sprijin academic, aliniate nevoilor studenţilor.


Vor fi oferite în jur de 160 de programe de tip punte, iar la cursurile de vară vor participa aproximativ 8.000 de elevi de liceu. Facultățile pot concura pentru obținerea mai multor granturi.
Granturile prin care se finanțează programele de tip ”punte” vor fi acordate în două etape, în 2017 – circa 50 granturi, în 2018: în jur de 110 granturi.
Al doilea tip de intervenție care va fi finanțat prin granturi competitive este înființarea de centre de învățare în 24 de universități publice din România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și academic pentru studenții în situație de risc. Aceste centre vor fi dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.


O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO. Granturile vor fi acordate într-o singură etapă, în anul 2017.


Componenta 3 Management de proiect, monitorizare și evaluare, în valoare estimată de 6,4 milioane de euro.


Componenta va asigura managementul general de proiect, va monitoriza și evalua impactul celorlalte două componente asupra învățământului secundar superior și terțiar. În același timp, va include și dezvoltarea de studii privind eficiența diferitelor programe finanțate din diverse surse pentru susținerea participării școlare a elevilor din învățământul secundar superior, cum ar fi: Bani de liceu, decontarea navetei, programe care presupun acordarea unor subvenții, diverse scheme de ajutor social care sunt condiționate de frecventarea școlii, revizuirea schemei de împrumut pentru studenți la nivelul învățământului terțiar etc.

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT

 

 

ROSE  

  

 

Romanian Secondary Education Project – ROSE is a project having as objectives to reduce dropout in upper secondary and tertiary education and increase the rate of success at the baccalaureate exam in project-supported institutions.

The project is financed through a loan in the amount of 200 million EUR from the Internation Bank for Reconstruction and Development to Romania and is to be implemented over a period of seven years, between 2015 and 2022. The Loan Agreement was signed between the World Bank and the Government of Romania on April 17, 2015 and was ratified through Law no. 234/2015 approved by the Romanian Parliament and published in the Official Journal of Romania, Part I,  no. 757/2015.

The implementation body is the Ministry of National Education and Scientific Research(MNESR), through the Unit for the Management of Externally Financed Projects(UMEFP).

The project includes three components, the first two components aiming to address the academic and social factors leading to low school and academic performance of the Romanian students in upper secondary and tertiary education. The third component includes the day-to-day ROSE’s management activities, monitoring and evaluation (M&E) activities,  as well as an analysis of existing demand-side programs that are currently under implementation, addressing the needs of disadvantaged upper secondary students.

Component 1 - School-based and Systemic Interventions

Sub-component 1.1 – School-based Interventions will finance grants to low performing public high schools, with a total value of EUR 127.3 million. The grants will be implemented for a period of 4 years, with medium size grant of EUR 100,000.

The objectives of the grants are to reduce dropout rate in the respective high schools, to increase graduation rate and improve rate of success in the baccalaureate exam.

In order to achieve the abovementioned objectives, the high schools will implement activities such as:

(i) Undertake remedial classes, tutoring, vocational counseling and orientation, coaching, mediation with Roma communities and personal development (at least 50% of direct costs);

(ii) Carry out extracurricular and outreach activities, such as documentary trips/visits, internships, participation in different competitions, and school networking activities (up to 30 % of direct costs);

(iii) Contract minor civil works for renovation of internal spaces/rooms (e.g. laboratories) with minimal or no adverse environmental impacts, and purchase of goods (up to 20 % of direct costs).

The project will support about 1160 low performing public high schools, representing around 80% of the total number of public high schools.

The grant scheme will start in 2016 with aprox. 25% of the eligible high schools and will continue in 2017 with the rest of the eligible high schools.

Sub-component 1.2 – Systemic Interventions is meant to support high schools to increase the transition rate to higher education, with a total value of EUR 17.2 million, through activities  such as:

(i) Revision of the upper secondary education curriculum;

(ii) Training of teachers and public school directors on implementing the revised curriculum, on adapting the curriculum to the needs and abilities of different students;

(iii) Improving teaching conditions within Teachers Houses (Casa Corpului Didactic);

(iv) Revising and updating Grade 8 and Baccalaureate exam banks of items, providing training for teachers in the area of assessment and improvement of existing information and technologies platform;

(v) Development of digital teaching and learning materials meant to improve teaching and learning processes.

 

Component 2 – University-Level Interventions and Bridge Programs aiming to support the needs of students at risk of dropping out of public faculties through grants with a total value of EUR 49.1 million.

This component would finance two grant schemes – one non-competitive and one competitive.

The noncompetitive grants scheme will prioritize faculties that teach in fields of potential economic growth in Romania, such as agriculture, engineering, science and medicine.

Eligible activities to be supported by the non-competitive grant scheme, include, but are not limited to remedial programs, tutoring, counseling, guidance and support services, coaching services, workshops in specific areas, and awareness raising campaigns.

The project aims to support about 60,000 at-risk students in 300 faculties, representing about 85% of all the public faculties. The grants will be implemented for a period of 3 years, with medium size grant of EUR 100,000.

The non competitive grant scheme will start in 2017 with around 25% of the eligible faculties and will be followed by the second round, in 2018, for the rest of the eligible faculties.

The competitive grants scheme would finance:

a) the development of summer bridge programs, to be implemented by faculties, which may include activities such as:

(i) summer courses for high school students, to offer these students an early university experience;

(ii) partnerships between high schools, universities and the labour market, to promote the benefits of higher education and professional insertion;

(iii) tutoring programs in campus, developed and managed by faculties for high school students, with the help of academics or students in the last years of their studies.

b) the establishment of learning centers, for the benefit of the whole university, meant to increase the retention rate in higher education of at-risk students, by developing specific competencies and ensuring academic support services, in line with the students needs.

Around 160 bridge programs will be offered for approximately 8,000 secondary education students. Faculties may apply for more than one grant.

Competitive grants for summer bridge programs will have two rounds – around 50 grants in 2017, and around 110 grants in 2018.

The second intervention to be financed by the competitive grant scheme is the establishment of learning centres in 24 public universities in Romania, with the aim to improve social and academic mechanisms available for at-risk students. Each learning center would be designed based on the main factors contributing to student under-achievement and dropout from university: underdeveloped study skills, limited exposure to new academic subjects, and lack of familiarity with pedagogical norms at the university level. 

An eligible public university may compete for only one of these learning center grants, with a maximum size grant of EUR 200,000. For the learning centers, there will be only one round of competition, in 2017.

Component 3 – Project Management, Monitoring and Evaluation, with an estimated value of EUR  6.4 million

This component is aiming to finance the general management activities, monitoring and evaluation of the impact of the other 2 components on the upper secondary and tertiary education systems. At the same time, it will include an analysis of existing demand-side programs that are currently under implementation, addressing the needs of disadvantaged upper secondary students, such as: Money for high school program, payment for students transportation to school, different subventions and conditional social support schemes, as well as the revision of the students loan scheme in higher education etc.

 

 

 

Interes general
Licitatii
Concursuri