Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Diseminare

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Proiectul ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” (noiembrie 2008 – octombrie 2011) și-a propus să asigure accesul la un învățământ de calitate pentru elevii din localitățile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învățământul obligatoriu.
Proiectul facilitează activitatea de mentorat la nivelul școlii contribuind astfel în mod direct la îmbunătățirea calificării cadrelor didactice și a formatorilor (mentorilor), acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
În total, cca 29.000 de cadre didactice (20.000 de cadre didactice din mediul rural și cca 9.000 de cadre didactice din mediul urban defavorizat) din 2.700 de scoli au beneficiat de proiect.
La baza întregii construcţii a proiectului a stat conceptul de formare profesională continuă integrată, desfăşurată cu întreaga echipă a şcolii, la opţiunea şcolii şi în interiorul instituţiei şcolare. Prin urmare, decizia asupra alcătuirii pachetului integrat de formare a aparţinut, în ultimă instanţă, cadrelor didactice, echipelor fiecărei şcoli participante în proiect.
În cadrul proiectului au fost elaborate module de formare care s-au constituit în oferte flexibile (cadre curriculare) menite să ofere şcolilor şi fiecărui cursant posibilitatea formulării unor opţiuni personale. Pentru construirea curriuclumului şi a modulelor de formare specifice s-a pornit de la considerarea câtorva criterii fundamentale: 

  • Criteriul adecvării la nevoile de formare ale echipelor de cadre didactice, precum şi la condiţii concrete din unităţile de învăţământ.  La inceputul fiecarui stagiu de mentorat, mentorii, împreună cu cadrele didactice, au realizat o analiză detaliată a nevoilor de formare. Rezultatele acestei analize sunt asumate şi apoi transpuse în ţinte individuale de dezvoltare profesională care sunt evaluate la finalul stagiului. În general, un stagiu de mentorat s-a desfăşurat pe parcursul unui întreg semestru şolar. 
  • Criteriul adecvării programului la categoriile de competenţe considerate prioritare în unităţile şcolare în urma analizei de nevoi: alegerea tematică a modulelor a ţinut seama de nevoia ameliorării şi restructurării unora dintre competenţele profesionale ale personalului didactic, şi anume:  „utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/de grup, scopului şi tipului lecţiei”; „ameliorarea competenţelor de comunicare la clasă”; a competenţelor de comunicare cu comunitatea locală; „ameliorarea competenţelor de autoformare continuă” etc.
  • Criteriul integrării logice şi tematice a modulelor propuse: modulele au fost astfel alese şi ordonate încât ele să aibă o logică internă şi să poată funcţiona integrat, în manieră sistemică dar, în acelaşi timp, să poată fi combinate pentru a satisface o gamă cât mai largă de priorităţi identificate la nivelul fiecărei şcoli şi să sprijine dezvoltarea competenţelor impuse de standardele profesionale pentru cadrele didactice.
  • Criteriul actualităţii temelor şi al adecvării la politicile naţionale promovate în diverse etape.

Profesorul, în funcţie de rezultatul analizei discrepanţei dintre nivelului actual de competenţă şi cel dorit, a putut opta pentru 4 module din cele 8 dezvoltate, fie acestea generale (Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev; Evaluarea continuă la clasă; Cunoaşterea elevului; Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare) şi/sau specifice (Recuperarea rămânerii în urmă la limba română; Recuperarea rămânerii în urmă la matematică; Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală; Management instituţional/de proiect). Mai mult decât atât, fiecare cadru didactic interesat de parcurgerea mai multor module, a avut opţiunea de a parcurge restul materialelor într-un format modern, on-line, utilizând platforma eLearning a proiectului (disponibilă pe portalul proiectului la adresa: http://mentorat.pmu.ro) şi bucurându-se de sprijinul individualizat al mentorului. De asemenea, atât pe parcursul proiectului dar și după finalizarea acestuia, fiecare cadru didactic interesat a avut și va avea în continuare la dispoziție posibilitatea de a parcurge o culegere dinamică de bune practici, disponibilă on-line pe pagina web a proiectului (http://mentorat.pmu.ro), menită să îmbogățească experiența dobândită la clasă și să sprijine în același timp, prin situații și instrumente didactice concrete, activitatea de dascăl.

Diseminare bune practici

Interes general

What Do SEO Experts Do?


Cisco Wireless LAN Support Specialist


sfaturi pentru a călători în Vietnam


Viza de Vietnam


« Comunicarea profesor-elev »


Comunicarea mai presus de cuvinte si dincolo de cuvintele vocabularului lim


Metode pentru a va dezvolta pe termen scurt si lung competentele europene


Modele de învatare


Comunicat de inchidere

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


04.10.2011 - Conferinta inchidere

04.10.2011 - Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de conferinta si echipamente aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


15.09.2011 - Documentatie de atribuire de servicii de cazare, hrană si închiriere săli de seminar ID 3537

Anunt privind achiziția de servicii de cazare, hrană, închiriere săli de seminar aferente organizarii conferinitei de inchidere a proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID proiect 3537.


RE: Aplicare la clasa


Popescu Marclea


Catana Constantin Perisani-Poiana


RE: Aplicare la clasa


RE: Aplicare la clasa