Afişare conţinut web

 

 
 
PROIECTUL PENTRU REFORMA EDUCAŢIEI TIMPURII
 
Proiect co-finanţat de Guvernul României şi de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Data intrării în vigoare: 28 Noiembrie 2007
Data închiderii: 31 Decembrie 2011
 
 
Raport privind stadiul implementarii proiectului la data de 14 august 2009
 
 1. Date generale despre proiect
Obiective de dezvoltare: oferirea şi asigurarea condiţiilor optime pentru educaţie, a spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor de învăţământ în conformitate cu legile româneşti şi, de asemenea, reabilitarea, extinderea şi construirea de clădiri noi care să corespundă din punct de vedere al nivelului de siguranţă al exploatării.
 1. Îmbunătăţirea infrastructurii existente, prin reabilitarea şi construcţia de grădiniţe;
 2. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei preşcolare, prin formarea continuă a cadrelor didactice şi prin furnizarea de materiale de învăţare-predare;
 3. Creşterea eficienţei sistemului educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi de evaluare a politicilor educaţionale la nivelul MECI şi al autorităţilor locale, prin dezvoltarea sistemului informatic al MECI şi prin crearea de Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare.
Componentele proiectului sunt:
Componenta 1: Reabilitarea grădiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii (responsabil implementare - Unitatea Centrală de Management al Proiectelor de Reabilitare Şcolară)
Componenta 2: Dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul grădiniţei (manageri, cadre didactice, îngrijitori, consilieri şi alte tipuri de personal de asistenţă) (responsabil implementare - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă)
Componenta 3: Dezvoltarea capacităţii instituţiei de învăţământ preşcolar de a oferi servicii de calitate (responsabil implementare - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă)
 
 1. Stadiul implementării proiectului, pe componente
  1. Componenta 2 - „Dezvoltarea profesională şi pregătirea personalului”
Obiective: dezvoltarea competenţelor personalului care lucrează în grădiniţe, incluzând aici şi managerii şi personalul auxiliar, care au un rol critic în îmbunătăţirea educaţiei şi îngrijirii copilului.
Programul de formare profesională implementat prin PRET promovează o abordare inovativă, integrată şi globală, care se adresează tuturor resurselor umane din grădiniţă. Formarea asigură o abordare şi o înţelegere comună a dezvoltării şi învăţării copilului, pentru toate resursele umane care lucrează cu copii între 3 şi 6 ani şi, în consecinţă, şi o diseminare a bunelor practici în educaţia timpurie centrată pe copil.
Abordarea promovată prin conţinutul programului de dezvoltare profesională se aliniază celorlalte documente care au fost elaborate recent în alte proiecte care vizează educaţia timpurie a copilului, acest program reglementând şi trasând principalele linii în politicile educaţionale care se referă la ETC: Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copiilor de la naştere la 7 ani, Curriculum pentru ET a copiilor între 3 şi 6/7 ani, Ghidul de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 şi 6/7 ani, Standarde de calitate pentru programele de educaţie timpurie, Standarde de calitate pentru materialele de învăţare în ET. Astfel, componenta de dezvoltare a resurselor umane va contribui la o abordare sistemică şi la obţinerea unui efect de lungă durată privind îmbunătăţirea sistemului de educaţie timpurie din România.
Dată fiind diversitatea resurselor umane care lucrează în cadrul grădiniţelor, implementarea componentei 2 are în vedere următoarele două principii:
 • Programul general/integrat de dezvoltare profesională se adresează întregului personal (pedagogic şi de suport) implicat în educaţia timpurie la nivel preşcolar;
 • Programul specific de dezvoltare profesională îşi focalizează atenţia asupra diferitelor grupuri ţintă: cadre didactice; personal de îngrijire; consilieri psihopedagogici; manageri; părinţi şi părţi din comunitate interesate).
Activitaţi desfăşurate până în prezent:
 • Pe baza ofertei selectate în urma derulării procedurii de achiziţie publică, a demarat faza iniţială a programului de dezvoltare profesională, implementată de către un Consorţium alcătuit din organizaţii cu înaltă pregătire în acest domeniu: Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step şi Educaţia 2000+ Consulting. Contractul a fost semnat în data de 15 Septembrie 2008, principalele responsabilităţi ale asistenţei tehnice fiind:
 1. elaborarea modulelor de formare (mentorat) pentru implementarea programului de dezvoltare profesională, menite să ilustreze practicile inovative utilizate în prezent în grădiniţe;
 2. formarea unei echipe de mentori pregătiţi şi calificaţi, care să deruleze efectiv activtăţile de mentorat, pe baza modulelor deja dezvoltate.

 
În cursul lunilor septembrie – decembrie 2008, Consultantul a dezvoltat şi tipărit 7 module pentru dezvoltarea profesională, pentru a fi utilizate de către mentori şi de resursele umane din grădiniţe pe parcursul acestui program de dezvoltare profesională.
În concordanţă cu obiectivele proiectului, modulele au fost dezvoltate astfel încât să se plieze pe grupuri ţintă variate:
Modulul 1: Un modul general pentru personalul din grădiniţe (se adresează tuturor tipurilor de de personal din grădiniţe, de la cadre didactice la personalul de îngrijire, manageri, consilieri psihopedagogici etc.)
Modulul 2: Un modul care se adresează cadrelor didactice şi managerilor şi priveşte parteneriatul Grădiniţă – Comunitate. Modulul oferă o mulţime de cunoştinţe, exemple, exerciţii şi recomandări privind moduri diferite de dezvoltare eficientă şi pe termen lung a parteneriatelor între grădiniţă şi comunitate. Modulul mai cuprinde şi o parte specială care se referă la aspectele specifice implicate în munca cu copiii cu dizabilităţi. Cadrele didactice şi managerii pot beneficia de sfaturi privind modalităţile concrete de implicare a reprezentanţilor comunităţii în sprijinirea activităţilor de educaţie şi dezvoltare a copilului.
Modulul 3: Un modul adresat cadrelor didactice, conţinând informaţii utile, exerciţii, recomandări şi reflecţii în ceea ce priveşte bunele practici în ETC, promovarea educaţiei centrate pe copil şi a dezvoltării globale a acestuia, dar şi a unui parteneriat educator-familie-comunitate. Modului îşi îndreaptă atenţia pe furnizarea de cunoştinţe, exemple şi aplicaţii care să inspire cadrele didactice în activitatea lor.
Modulul 4: Un modul specific pentru cadre didactice - modulul se concentrează pe pregătirea copilului pentru şcoală, dar şi pe pregătirea familiei şi a şcolii pentru înscrierea copilului în şcoala primară.
Modulul 5: Unmodul specific pentru managementul grădiniţelor (un modul pentru directorii grădiniţelor) – modulul acoperă subiecte din zona de management general (management şi leadership, managementul grădiniţei, managementul resurselor umane, managementul calităţii, educaţie incluzivă), management instituţional (şcoala ca organizaţie, structurile organizatorice, eficienţa organizaţională, proceduri, instrumente de organizare internă, adaptarea educaţiei la necesităţile comunităţii şi ale formabililor, educaţie interculturală) şi management educaţional de proces (planificarea – un proces esenţial pentru managementul procesului de învăţare, planificarea tematică, programarea activităţilor de predare, management departamental; observarea între colegi; predarea în echipă; managementul echipei de cadre didactice; îndrumarea colegilor; evaluarea colegilor).
Modulul 6: Un modul special creat pentru consilieri şi mediatori – modulul promovează aceeaşi abordare centrată pe dezvoltarea globală şi centrată pe copil, furnizând o multitudine de exemple şi de cunoştinţe privind bunele practici în consilierea copilului mic şi a familiei acestuia. Modulul şi subiectul abordat cuprind o parte specială care tratează aspecte specifice privind munca cu copiii cu dizabilităţi.
Modulul 7: Un modul special creat pentru cadre didactice şi consilieri,menit să ofere sprijin părinţilor în educaţia şi dezvoltarea copiilor. Modulul furnizează o serie de informaţii utile şi de exemple pentru părinţi privind practici recomandate, posibile explicaţii şi soluţii pentru comunicarea părinte – copil şi pentru eventualele probleme de interacţiune, pentru managementul crizelor copilului, etc. Modulul mai cuprinde şi o parte specială care se referă la aspecte specifice din munca cu copiii cu dizabilităţi, din moment ce toată munca şi educaţia prevăzută în grădiniţă trebuie continuată acasă de către părinţi, pentru a asigura obţinerea rezultatelor scontate. Conţinutul modului reprezintă un teren bogat de discuţii şi de exerciţii cu părinţii.
Toate modulele de mentorat au o structură triplă care se regăseşte în abordarea procesului formării:
 1. O scurtă descriere teoretică. Această parte va oferi un cadru conceptual clar asupra conţinutului modulelor: definiţiile principale, conceptele şi teoriile cheie, studii de caz, date şi principii privind tema modulului; explicaţii, perspective şi probleme ridicate de temele în discuţie; exemple de aplicare a temelor/conceptelor în practicile educaţionale curente. Toate modulele includ o serie de întrebări şi de exerciţii pentru consolidarea conceptelor-cheie.
2. Învăţare în echipă, dezbateri, discuţii, planificare în echipă. Fiecare modul se adresează echipelor de profesionişti din grădiniţă care lucrează împreună în unitatea de învăţământ, explică procedurile şi instrumentele prin intermediul cărora competenţele pot fi dobândite de către personal: instruiri, recomandări, exerciţii, teme de reflecţie, dezbateri la nivelul unităţii, oferirea de suport în planificarea activităţii, asigurarea calităţii şi monitorizarea. Cadrele didactice şi întregul personal trebuie să fie sprijiniţi pentru a înţelege “de ce” şi “cum” temele abordate sunt benefice pentru copii.
3. Lucru individual şi în grup. Această parte se adresează individual membrilor personalului. Există exemple de instrumente (sarcini de învăţare, instrumente de evaluare, instrumente de consiliere, material de auto-evaluare pentru cadre didactice, formulare de feedback, aplicatii, proiecte individuale de formare profesională, etc.).
Modulele sunt scrise într-o manieră atractivă, practică, directă şi facilă. Conţinutul acestor module include exemple de bune practici, poze, exerciţii, etc.
Fiecare dintre cele 7 module a fost tipărit în 5000 de exemplare distribuite unităţilor de învăţământ preşcolar.

 
 • În luna septembrie 2008, a fost lansată licitaţia pentru implementarea programului de dezvoltare profesională. România cuprinde 8 regiuni de dezvoltare. Pentru fiecare regiune a fost lansată o licitaţie pentru firme specializate de consultanţă. La finalizarea procesului de evaluare, în luna decembrie 2008, au fost selectate primele firme pentru implementarea programului în trei regiuni:
 • Zona Sud-Est – Romanian Soft Company SRL
 • Zona Vest – JV: Westtraining SRL & Et@lon SRL
 • Zona Nord - VestCentrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala (CRFCAPL) Cluj Napoca
 
Cele trei firme de consultanţă au asigurat, potrivit unor criterii specifice, echipe de mentori locali (o medie de 2 mentori pentru fiecare judeţ, numărul lor variind în funcţie de numărul comunelor şi oraşelor din fiecare judeţ) şi, de asemenea, planurile de implementare pentru regiunile alocate, luând în calcul toate criteriile menţionate în documentaţia specifică de atribuire şi în contract.
 
Pentru cei 32 de mentori din cele trei regiuni de dezvoltare a fost efectuat în luna decembrie 2008 un program de formare iniţială. Mentorii au fost instruiţi şi familiarizaţi cu:
 • sistemul de dezvoltare profesională în trei etape:
Faza I – 8 ore – activităţi comune de formare directă (2 zile * 4 ore) la nivel de grădiniţă, pentru toţi membrii personalului din grădiniţă: directori, cadre didactice, personal de îngrijire etc.
Faza II - 20 ore – activităţi de formare directă pe categorii de personal (5 zile * 4 ore), 12 ore – grădiniţă şi asistenţă de clasă – (3 zile * 4 ore). 4 grupuri de categorii de personal vor fi constituite pentru această etapă a proiectului: a) cadre didactice (vor fi formate grupuri de 15-20 de cadre didactice de la gradiniţe din comună / oraş / sector aflate în apropiere), b) personal de sprijin reprezentat de consilierii psihopedaogici; c) personal de ingrijire şi d) directori.
Faza III - 50 ore – lucru individual / colaborare cu colegii (planificare şi performare individuală şi împreună cu colegii)
 • set de module pentru dezvoltarea profesională şi metodologia de punere în aplicare a acestora;
 • metodologia de organizare, co–coordonare şi evaluare a activităţilor de autodezvoltare la nivel de grădiniţe;
 • set de instrumente de planificare şi monitorizare a calităţii activităţilor de auto-dezvoltare desfăşurate în grădiniţe.
La sfârşitul anului 2008 a fost reluată licitaţia pentru cele 5 regiuni de dezvoltare neacoperite în urma derulării primei proceduri.
În cursul lunii martie 2009, după finalizarea procesului de evaluare a ofertelor depuse în cadrul celei de-a doua licitaţii pentru selecţia firmelor de consultanţă care vor implementa programul de dezvoltare profesională în cele 5 regiuni rămase, au fost selectate următoarele firme:
  1. Centru – JV: Frasin SRL & Casa Corpului Didactic Sibiu
  2. Sud Vest - Romanian Soft Company SRL
  3. Sud- Romanian Soft Company SRL
  4. Bucureşti - Ilfov - Romanian Soft Company SRL
  5. Nord Est- Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala (CRFCAPL) Cluj Napoca.
Cele trei firme de consultanţă au asigurat, potrivit unor criterii specifice, echipe de mentori locali (o medie de 2 mentori pentru fiecare judeţ, numărul lor variind în funcţie de numărul comunelor şi oraşelor din fiecare judeţ) şi, de asemenea, planurile de implementare pentru regiunile alocate, luând în calcul toate criteriile menţionate în documentaţia specifică de atribuire şi în contract.
Pe baza contractelor semnate cu cele trei firme de consultanţă, UMPFE a asigurat 54 de mentori pentru implementarea programului de dezvoltare profesională şi în cele 5 regiuni de dezvoltare rămase. În acest sens, în luna martie 2009,a avut loc sesiunea de formare a celor 54 de mentori.
În concluzie, la sfârşitul lunii martie 2009, în cadrul proiectului funcţiona o echip de 86 de mentori, formaţi şi familiarizaţi cu:
 • sistemul de dezvoltare profesională în trei etape;.
 • set de module pentru dezvoltarea profesională şi metodologia de punere în aplicare a acestora;
 • metodologia de organizare, co–coordonare şi evaluare a activităţilor de autodezvoltare la nivel de grădiniţe;
 • set de instrumente de planificare şi monitorizare a calităţii activităţilor de auto-dezvoltare desfăşurate în grădiniţe.
Firmele selectate în martie 2009 au început procesul de mentorat în mai 2009.

 
La sfârşitul lunii mai 2009, un număr de 8747 de cadre didactice, 4504 de personal de zi, şi 685 manageri au fost instruiţi.

 
Situaţia pe regiuni şi judeţe este prezentată mai jos.
 
SITUATIA PERSONALULUI MENTORAT IN P.R.E.T.
MARTIE-IUNIE 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
Regiunea
DIRECTORI
CADRE DIDACTICE
CONSILIERI
PERSONAL NEDIDACTIC
TOTAL
NORD VEST
37
791
12
520
1360
NORD EST
47
231
4
92
374
CENTRU
59
1044
13
560
1676
SUD EST
307
1719
96
838
2960
SUD
47
933
22
405
1407
SUD VEST
60
935
25
402
1422
BUCURESTI ILFOV
30
326
4
242
602
VEST
7
266
0
52
325
TOTAL
594
6245
176
3111
10126


 
Rapoartele lunare cu privire la activităţile efectuate în lunile martie-august 2009, furnizate de cele 4 firme de consultanţă pentru cele 8 regiuni, indică faptul că programul de formare este bine primit de personalul din grădiniţă şi foarte apreciat atât în ce priveşte conţinutul (cele 7 module), cât şi modul de abordare (abordare integrată).
Succesul programului de instruire a fost întărit, de asemenea, de faptul că un nou curriculum a fost elaborat în 2008 şi implementat din septembrie 2008.. Acest program de formare permite personalului să înţeleagă mai bine şi să aplice noua abordare şi noile practici educaţionale din educaţia timpurie centrate pe dezvoltarea globală a copilului, aşa cum sunt promovate atât în noul curriculum cât şi în discursul internaţional actual privind perioada copilăriei timpurii.
  1. Componenta 3 - „Asigurarea materialelor educaţionale şi a infrastructurii suport”
Obiective: Înfiinţarea reţelei de Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare
Pentru a stabili reţeaua CRED, UMP-FE a elaborat criteriile de selecţie pentru viitoarele CRED (acestea vor funcţiona în cadrul structurilor existente în grădiniţe), precum si de protocolul / acordul care urmează să fie semnat cu Consiliile Locale/Primăriile. Prin protocoale, Consiliile Locale/Primăriile vor acoperi cheltuielile de menţinere şi de funcţionare ale CRED după primul an de activitate.
În momentul de faţă, pe baza propunerilor făcute de Inspectoratele Şcolare Judeţene privind locaţiile pentru CRED pentru fiecare oraş din judeţ, UMP-FE a trimis tuturor Inspectoratelor un protocol care urmează să fie semnat de către Inspectorate şi de Consiliile Locale/Primăriile, care menţionează locul în care CRED urmează a fi stabilite şi sugerează ce responsabilităţi are fiecare dintre părţile implicate în organizarea şi funcţionarea CRED. Protocoalele vor fi semnate de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Consiliile Locale/Primăriile pentru fiecare dintre cele 325 CRED şi vor fi trimise în copie la UMP-FE. Protocoalele sunt importante pentru demararea tuturor activităţilor în ceea ce priveşte CRED, prin urmare, la mijlocul lunii Septembrie avem în vedere a avea toate protocoalele semnate.
În aprilie 2009 a fost lansată procedura de achiziţie publică pentru selecţia unui Operator Economic care să dezvolte şi să implementeze serviciile CRED, contractul de prestări servicii fiind semnat la sfârşitul lunii iunie 2009. Asistenţa tehnică selectată este responsabilă cu următoarele sarcini:
 • dezvoltarea şi oferirea ghidului de servicii pentru CRED
 • dezvoltarea materialelor de instruire şi asigurarea formării profesionale a experţilor CRED
 • asigurarea formării profesionale a personalului CRED
 • asigurarea asistenţei follow-up în timpul implementării serviciilor CRED
Asistenţa tehnică a dezvoltat deja Ghidul de Implementare al Serviciilor CRED, precum şi curricullumul şi materialele pentru formarea profesională a experţilor CRED. Formarea profesională a experţilor CRED a avut loc în perioada 23 – 26 august 2009 la Bucureşti.
La 29 iulie 2009, a fost relansată licitaţia pentru mobilier pentru CRED. Se estimează că piesele de mobilier vor fi livrate la CRED până la sfârşitul lunii Decembrie 2009.

Pe
30 aprilie 2009, a fost lansată licitaţia pentru echipamente CRED (laptop-uri, multifunctionale cu copiere, imprimare, scanare, televizor, DVD player, sistem audio, video-proiector şi ecran de proiectie, camera foto, flip-chart, etc). Contractele au urmat a fi semnate în August 2009.

De asemenea, pe baza unei oferte, a fost dezvoltat software-ul necesar pentru a gestiona activitatea CRED de către o companie de software specializată. Instalarea software-ului şi implementarea sesiunilor de instruire cu personalul CRED se vor încheia în decembrie 2009.

 

Informatii generele
Licitatii
Concursuri

Rezultatele selectiei dosarelor

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuţie, în cadrul Unităţii de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă


Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.