Interes general
« Înapoi

COMUNICAT DE LANSARE - "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat"

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
 
10.12.2010
 
COMUNICAT DE LANSARE
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din mediul rural prin activităţi de mentorat
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 
Un învăţământ de calitate pentru mediul rural !
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
 
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 14.232.154,75 lei, reprezentând 79% din valoarea totală a costurilor eligibile, şi va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu SC Green Light Grup SRL, SC Millenium Design Group SRL şi SC C&T Strategic Business Partners SRL.
 
Proiectul s-a născut din nevoia societăţii contemporane de a dezvolta continuu   resursele umane din educaţie şi, implicit, din nevoia permanentă de a creşte calitativ oferta educaţională. Ne propunem să continuăm şi sprijinirea altor proiecte derulate la nivel national prin care s-au promovat şi validat principiile dezvoltarii profesionale continue a personalului didactic în instituţia şcolara.
 
Care este obiectivul general ?
 
Scopul proiectului este de a oferi un învăţământ de calitate elevilor din mediul rural. Pentru aceasta, în primul rând, urmărim să realizăm schimbări strategice de mentalitate şi concept în rândul profesorilor vizaţi şi să perfecţionăm pregătirea cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX). Acestea vor fi principalii mesageri ai ofertei educaţionale, proiectul urmărind îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale prin schimbarea fundamentală a mentalităţii şi a modului de abordare a actului profesoral.
Cine este beneficiarul principal ?
 
Grupul-ţintă vizat în acest proiect este constituit din 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu din mediul rural din 5 judeţe selectate pe baza rezultatelor scăzute obţinute la testările naţionale: Arad, Tulcea, Sibiu, Călăraşi şi Braşov.
Proiectul de faţă vine să completeze programul de mentorat din Programul pentru Învăţământ Rural (2004-2009) care, deşi a contribuit substanţial la îmbunătaţirea activităţii didactice în multe şcoli din învăţământul rural, , dupa un interval de 4 ani a inceput să scadă în intensitate, fapt ce a născut nevoia unei reveniri în privinţa formării personalului didactic.
Trebuie subliniat că diferenţa de pregătire dintre elevii formaţi de cadrele didactice participante/neparticipante la program s-a dovedit semnificativă: elevii pregătiţi de profesorii implicati în cursuri de formare înregistrând o medie de 55 de puncte, comparativ cu media de 46 de puncte a celeilalte categorii de elevi.
 
Ce ne propunem ?
 
Având ca punct de pornire acest cadru, ne propunem să implementăm proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat”într-o manieră flexibilă, integrată, adaptată nevoilor specifice fiecărei şcoli participante. La finalul proiectului, fiecare cadru didactic, parte în proiect, trebuie să simtă că dobândirea noilor cunoştinţe va contribui la deschiderea unor oportunităţi noi pentru avansare în carieră. 
Un alt avantaj este acela că toate cadrele didactice dintr-o şcoală sunt cuprinse în acelaşi program de formare, ceea ce conduce, implicit, la consolidarea echipei şcolii.
 
Pe scurt, proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” îşi propune:
 
  • îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi promovarea de către acestea a unor programe educaţionale centrate pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cu caracteristicile lor individuale;
  • să ofere celor 6.000 de cadre didactice şi celor 300 de şcoli beneficiare resursele necesare de predare-învăţare în vederea elaborării unor strategii proprii de dezvoltare instituţională;
  • dezvoltarea la cadrele didactice a unor competenţe profesionale de natură să contribuie la formarea în rândurile elevilor a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi;
  • stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor în managementul propriei cariere didactice;
  • prin complexitatea şi caracterul său integrator, prin funcţionalitatea şi adaptabilitatea modulelor, programul vizeaza – pe termen mediu şi lung – transformarea şcolilor din instituţii care „aşteapta formarea” în instituţii „care învaţă”.
 
Programul este gândit şi structurat astfel încât să fie flexibil şi să poată fi adaptat în parte la condiţiile particulare din fiecare şcoală beneficiară. Activităţile, derulate numai în şcoală, nu vor afecta procesul educativ. În acelaşi timp, nu va fi afectat orarul zilnic, iar participanţii vor proveni doar din localităţile de reşedinţă. Un alt avantaj este derularea aceluiaşi program de formare în rândul cadrelor didactice dintr-o şcoală, fapt ce facilitează consolidarea echipei şcolii.
 
Cum vom realiza obiectivele propuse ?
 
Implementarea proiectului este structurată în trei etape principale:
·         Etapa I – Pregătitoare: este rezervată pregătirii condiţiilor generale necesare derulării proiectului;
·         Etapa a II-a - Formarea propriu-zisă: va urmări dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domenii specifice dezvoltării resurselor umane prin intermediul programului integrat pregătit;
·         Etapa a III-a – Sinteza, valorificarea, diseminarea: se va centra pe realizarea de materiale de prezentare, raportare, concluzii şi propuneri şi va fi finalizată prin redactarea studiului final de evaluare.
 
În cadrul procesului de implementare, priorităţile echipei de proiect vor fi:
a) asigurarea lucrului în echipă, încurajarea reţelelor şi a parteneriatului;
b) comunicarea permanentă între participanţii la proiect;
c) introducerea şi valorificarea inovaţiilor ce pot genera impact şi valoare adaugată.
 
Proiectul îşi propune, de asemenea, să familiarizeze cadrele didactice cu folosirea mijloacelor TIC în cadrul procesului de predare-învăţare. Astfel, în cadrul proiectului, va fi dezvoltat un portal care va conţine instrumente de comunicare pentru coordonatori, mentori, formatori şi monitori şi resurse de formare pentru cadrele didactice. Portalul va contribui la formarea unei comunităţi de practici pentru şcolile şi cadrele didactice participante la proiect. De asemenea, va asigura şi desfăşurarea sesiunilor de formare-mentorare-consiliere la distanţă.
 
Proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” va genera schimbări atât la nivel conceptual şi strategic cât şi la nivelul practicilor în procesul de predare-învăţare desfăşurat în şcolile incluse în proiect, contribuind la dezvoltarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cele mai moderne cerinţe europene. Această ofertă va duce la mai buna participare a elevilor la procesul educaţional, sporirea performanţelor şcolare cât şi la prezenţa activă a părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolii.
 
Activităţile de informare, conferinţele de lansare şi de încheiere, diseminarea materialelor informative şi a celor două studii vor constitui elemente importante pentru promovarea la nivel de sistem a programului propus prin proiect, pentru preluarea acestora de instituţiile cu rol-cheie (la nivel local şi la nivel central) în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Transmiterea sistematică a informaţiilor referitoare la strategia şi rezultatele proiectului către acele instituţii care dezvoltă şi ofertează programe de formare continuă (case ale corpului didactic, universităţi etc.) va crea premisele preluării şi multiplicarii la nivel local, regional şi naţional a ofertei de dezvoltare profesională.
În acest fel, proiectul vizează un impact la nivel de politici şi strategii educaţionale.
 
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Tiberiu VELTER – manager proiect
Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2
Sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89