Newsletter
Interes general

17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - INFO

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale. Proiectele în curs de elaborare urmeaza să se deruleze pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), vizând dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învăţământ.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - educatie timpurie

Proiectul in curs de elaborare este intitulat „Gradinita – membru activ al comunitatii integratoare” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale în domeniul educaţiei timpurii prin creşterea gradului de cooperare transnaţională.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - socio-umane

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Mediu colaborativ de formare continuă pentru profesorii de ştiinţe socio-umane” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul predării ştiinţelor socio-umane.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - TIC

Proiectul aflat in curs de elaborare este intitulat „Scoala - membru activ al societatii informationale” si urmeaza a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnarii contractului de finantare), avand ca obiectiv general dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional preuniversitar prin crearea de competente digitale necesare pentru participarea activă si responsabilă la viaţa socială a grupului de beneficiari vizaţi.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - urban

Proiectul în curs de elaborare este intitulat „Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban” şi urmează a se derula pe o perioada de 3 ani (de la data semnării contractului de finanţare), avand ca obiectiv general dezvoltarea şi implementarea unui program complex şi integrat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activităţi de formare profesională, de mentorat şi de cercetare-dezvoltare.


17.07.2009 Solicitare scrisori de intentie - rural

Proiectul în curs de elaborare este intitulat „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat” si urmează să se deruleze pe o perioadă de 3 ani (de la data semnării contractului de finanţare), având ca obiectiv general provocarea unor schimbări conceptuale şi practice în procesul de predare-învăţare desfăşurat în şcolile din mediul rural, contribuind, astfel, la dezvoltarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu cerinţele procesului Lisabona şi ale programelor şcolare, prin implementarea unui program integrat de formare continuă.


30.06.2009 metodologie selectie parteneri privati FSE

Procedura de selecție a partenerilor – entități private – utilizată de MECI-UMPFE Procedura de selecție a partenerilor, entități private presupune derularea unor acțiuni privind alegerea dintre mai multe candidaturi depuse a partenerului care îndeplinește cerințele/condițiile impuse prin legislația în vigoare, alte documente procedurale emise de autoritatea de management/organismul intermediar delegat și necesitățile, scopul, obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului pentru care se depune cererea de finanțare de către beneficiar.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, deruleaza proiectul POSDRU 87/1.3/S/63055 in cadrul POSDRU, A.P.1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul 1.3. “Dezvoltarea Resurselor Umane în educaţie şi formare profesională”, în vederea obţinerii unei finanţări din instrumente structurale.


COMUNICAT DE LANSARE - "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat"

COMUNICAT DE LANSARE Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Solicitare scrisori de interes

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, intentioneaza sa depuna proiecte strategice în cadrul cererii de propuneri strategice POSDRU 2009, în vederea obtinerii finanţării din instrumente structurale.

Pentru buna implementare a proiectelor si îndeplinirea obiectivelor propuse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa intentioneaza sa stabileasca parteneriate cu organizaţii eligibile, potrivit cerintelor mentionate in cazul fiecarui proiect enumerat mai jos:


Comunicat de presa: "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat"

Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Învãţãmântul Preuniversitar a demarat la 1 noiembrie 2008 proiectul „Dezvoltarea
profesionalã a cadrelor didactice prin activitãţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi
cofinanţat din Fondul Social European.


Proiectul pentru Educaţie Rurală din România câştigă competiţia organizată de Banca Mondială

Proiectul pentru Educaţie Rurală din România câştigă competiţia organizată de Banca Mondială. Prima competiţie anuală pe tema “Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Europa şi Asia Centrală”


Proiectul pentru Învăţământul Rural, cel mai bun din Europa şi Asia Centrală

Proiectul pentru Învăţământul Rural (PIR), coordonat de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar (UMPIP) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a fost premiat, la Washington, de un juriu al Băncii Mondiale, în cadrul primei competiţii cu tema “Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Europa şi Asia Centrală”, pentru rezultatele şi impactul remarcabil pe care acesta le are în România.


Licitatii

NOTĂ SPECIFICĂ DE ACHIZIŢIE pentru achizitia de materiale de predare – învăţare pentru 100 de grădiniţe incluse in Proiect

Această invitaţie la licitaţie urmează notei generale de achiziţie referitoare la acest proiect care a fost publicată în Development Business, nr. 715 din 30 Noiembrie 2007.


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE for procurement of teaching – learning materials for 100 kindergartens involved within the Project

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 715 of 30 November 2007.


SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES

Solicitare de expresii de interes pentru contractarea serviciilor pentru pilotarea Instrumentului de Evaluare privind Dezvoltarea Copilului şi a utilizării Ghidului privind modalitatea de folosire a acestui instrument de către cadrele didactice din sistemul de educaţie timpurie în ultimul an de grădiniţă.


Concursuri
Evenimente

Sesiunea de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului, Sinaia, februarie 2013

De la debutul anului 2013 și până în prezent, activitatea de promovare-informare a obiectivelor, activităților și rezultatelor Proiectului privind Reforma Educației Timpurii a fost susținută prin organizarea și desfășurarea a două acțiuni, astfel: · în perioada 19-22 februarie 2013, a avut loc la Sinaia o sesiune de lucru și de diseminare a rezultatelor proiectului · în perioada 18-21 aprilie 2013, a avut loc la Sinaia un seminar privind procesul de dotare a unităților școlare cu materiale didactice pentru desfășurarea activității claselor pregătitoare din cadrul proiectului.